היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 היבטי תקינה ביבוא- מדריך ליבואנים

 
 
 

החקיקה הרלוונטית – מידע כללי

פקודת היבוא והיצוא, עם חקיקת המשנה שלה, צו יבוא חופשי, ויחד עם צו המכס (צו איסור יבוא) מפרטים רגולציה טכנית ביבוא טובין למדינת ישראל. סמכות התקנת הצו ותיקוניו בידי שר הכלכלה וזאת לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא

 
צו יבוא חופשי בנוי מגוף הצו עצמו ומספר תוספות, כאשר לדוגמה התוספת הראשונה של הצו מפרטת טובין חייבים ברישיון יבוא והתוספת השנייה מפרטת תנאים/אישורים שבקיומם ניתן לשחרר טובין מחזקת המכס.
מעיון בתוספות הראשונה והשנייה של הצו ניתן ללמוד כי לא מצויים בהן שמות של הטובין, אלא מספרים בני 8 ספרות. המספרים הם סיווגם של הטובין לפי צו תעריף המכס (לכל מוצר יש מספר משלו.

 

שחרור טובין מיובאים במכס

שחרור טובין מיובאים במכס מתבצע על-פי צו יבוא חופשי המוטמע בתוך תעריף המכס.
דרישות אישור או רישיון יבוא תלויות בסיווג המכס כפי שמופיע בצו יבוא חופשי ותיקוניו. תשובה מדויקת לגבי דרישות אישורים/רישיונות/תעודות ומיסי היבוא מתקבלת בהתאם לפרט המכס של הטובין המיובא.
 
ניתן לפנות לעמיל מכס או לבית מכס על מנת לבדוק מהו סיווג המוצר שברצונך לייבא. כאשר פרט המכס ידוע יש לחפש בצו תעריף המכס ברמה של 8 ספרות.  
 

התוספת השנייה לצו יבוא חופשי

בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי מפורטים בעיקר הטובין המחויבים באישור אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינהובמקרים מסוימים ביצוע בדיקות

התאמה לתקן. למידע נוסף בדבר הליך יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי יש לעיין ב"הנחיות והוראות הממונה עלהתקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי". 
 

סעיף 2 (ג)(2) לצו יבוא חופשי

סעיף 2 (ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את השר או מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון וגם לפטור טובין המפורטים בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.

פעילות הרשויות המוסמכות מוסדרת בהוראת מנכ"ל 2.6 של משרד הכלכלה - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, אשר מגדירה עילות ותנאים להענקת הפטור.

 

מטרתה של הוראה זו לקבוע מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן להסדיר את נהלי הטיפול בבקשות אלו.
ניתן להגיש את הבקשה לפטור הטובין בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי דרך טופס ה​בקשה המקוון, המופיע בהוראת מנכ"ל 2.6.
 

הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי

ההנחיות לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי רוכזו, עד לפרסום הנוהל האמור, בין היתר, בנוהל מת"י

(מכון התקנים הישראלי) מספר 401 בנושא: בדיקת טובין מיובאים (מתן אישור ת"ר) מהדורה ב'

מתאריך 15.11.12 )להלן: נוהל 401 .)

הנוהל האמור מחליף את נוהל 401 לעניין ריכוז הנחיות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל

עליהם תקן רשמי, וזאת בהתאם לחקיקה ולכל דין הקיים בנושא.

 

המוצרים המיובאים מחולקים  לארבע רמות בדיקה, לפי רמת הסיכון הטמונה בהם לבריאות הציבור ובטיחותו. חלוקה זאת מפורטת בטבלת חלוקת תקנים לקבוצות יבוא.

  • קבוצה 1: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה הגבוהה ביותר, כגון: צעצועים, מוצרי חשמל ביתיים, מיכלי לחץ, מטפי קצף מטלטלים לכיבוי אש ועוד. לגבי קבוצה זו לא יחולו שינויים במתן אישור תקן לשחרור מהמכס, כלומר תידרש בדיקה לכל משלוח.
  • קבוצה 2: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה בינונית, כגון: נורות לשימושים שונים, אביזרי חיבור לצינורות, שטיחים, בקבוקים, יריעות לאיטום גגות ועוד. לגבי קבוצה זו יידרש אישור חד פעמי של דגם המוצר והצהרת היבואן על כך שהמוצרים במשלוחים השוטפים זהים לדגם שאושר ועומדים בדרישות התקנים החלים עליהם. לא יהיה צורך יותר בבדיקת המוצרים במשלוחים השוטפים.
  • קבוצה 3: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה נמוכה, כגון: אריחי קרמיקה לחיפוי קירות, משקפי שמש, אסלות מחומר קרמי ועוד. לגבי קבוצה זו תידרש הצהרת היבואן בלבד ולא יהיה צורך בבדיקת המוצר עצמו.
  • קבוצה 4: טובין המיועדים לשימוש בתעשייה בלבד ולא על ידי הצרכן - כגון: פריטים חשמליים תעשייתיים ועוד. שחרור טובין אלה לא יהיה מותנה בקבלת אישור תקן רשמי בכלל.

 

הוראות והנחיות הממונה על התקינה להממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

הודעות הממונה בדבר עדכון רשימות התקנים

חלוקת תקנים לקבוצות יבוא

 

 

מרשם היבואנים

רישום במרשם:  על פי פקודת היבוא והיצוא, כל היבואנים המייבאים מוצרים שיבואם טעון אישור עמידה בדרישות הממונה חייבים להירשם במרשם היבואנים עוד בטרם היבוא .  מרשם היבואנים מנוהל ע " י הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה. החל מתאריך ה – 1 באפריל 2018 יבואן שמעוניין לייבא טובין החל עליהם תקן רשמי ולא יהיה רשום במרשם זה לא יוכל לייבא את המוצרים ולא יוכל למלא טופס בקשה לאישור הטובין המיובאים במערכת מסלול עד להסדרת הרישום.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו