היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 אכיפת תקנים רשמיים

 
 
אכיפת תקנים רשמיים נעשה על-פי סמכויות הניתנות לממונה על התקינה ולמפקחים שמונו על ידי הממונה על התקינה בהתאם לחוק התקנים, התשי"ג-1953. מטרתה של האכיפה – הבטחת התאמת המצרכים לדרישות תקנים ישראליים רשמיים ומכך הגנה על בטיחות הציבור, על בריאות הציבור ועל איכות הסביבה.
פעולות האכיפה כוללות:
  • נטילת דוגמאות המצרכים ובדיקת התאמתם לדרישות התקנים הרשמיים
  • טיפול בפניות ותלונות הציבור בעניין אי-התאמת המצרכים לדרישות תקן רשמי
  • נקיטת אמצעים מנהליים ו/או פליליים נגד מפרי הוראות חוק התקנים
 

חובת שמירה על תקן רשמי

​מצרך שמפרטו נקבע כתקן רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו בעבודה כלשהי, וכן לבצע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי.

 

נקבעו בתקן רשמי הוראות תחזוקה, התקנה או הפעלה של מצרך, יבוצעו הפעולות שנקבעו כאמור על-ידי מי שחויב בכך ובהתאם לדרישות התקן הרשמי.

 

אחראי על מילוי הוראות תקן רשמי הוא כול אחד מאלה: יצרן, מוכר, יבואן, יצואן של המצרך שמפרטו נקבע כתקן רשמי, או מי שמבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי. הממונה רשאי, בכל עת מתקבלת על הדעת, לערוך בקורת על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות חוק התקנים.

 

בעריכת ביקורת, רשאים המפקחים שמונו על ידי הממונה על התקינה, ליטול דוגמא מכל מצרך לשם בדיקה וכן לתפוס ולעכב כל דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק התקנים.

 

משרד הכלכלה יזם תיקון נוסף לחוק התקנים: הגדלה משמעותית בעונשים לעבריינים על חוק התקנים, לפיה מגיעים הקנסות עד ל- 300,000 ש"ח.

 

תיקון לחוק התקנים מעניק סמכויות מינהליות לממונה על התקינה לפיהן רשאי הוא לצוות בצו מינהלי על מי שגרם לפגיעה בבריאות הציבור, בטיחותו או באיכות הסביבה, או קיימת הסתברות גבוהה שתיגרם פגיעה כאמור, להפסיק את המעשה הגורם לפגיעה או למנוע מעשיית המעשה.

 

הגדלת העונשים באופן משמעותי יחד עם הגברת האכיפה בשוק המקומי, מאפשרים ליברליזציה בבדיקות היבוא ועל-ידי כך אבטחת העמידה של מדינת ישראל בדרישות ארגון הסחר העולמי (WTO), לפיהן כל מדינה החברה בארגון חייבת לנהוג באופן זהה בדרך אכיפת דרישות טכניות לגבי היבוא והתוצרת המקומית.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו