היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 אישור מעבדות

 
 
שירות זה מאפשר לקבל מידע על הליך אישור מעבדות וכן להגיש בקשה לאישור או חידוש אישור מעבדות

תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן

​חוק התקנים קובע שמכון התקנים וכל מי שאושר לעניין זה בכתב על ידי הממונה על התקינה ("מעבדה מאושרת") רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך. כיום פועלות כ-25 מעבדות מאושרות בתחומי הנדסה שונים.

הליך אישור מעבדות

​"מעבדה" - כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
"אישור מעבדה" -זהו היתר, הניתן על ידי הממונה על התקינה על-פי סעיף 12(א) בחוק התנים-1953,- היתר לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה לכך.
תעודה שניתנה על ידי מעבדה מאושרת תשמש כראיה לתוכנה.

תנאים וכללים

 • כללים לאישור מעבדות על-פי סעיף 12(א) בחוק התקנים, נקבעו בהוראות מנכ"ל 7.1 של משרד הכלכלה "אמות מידה לאישור מעבדות על-ידי הממונה על התקינה"
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת להיות בעלת תעודת הסמכה בתוקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת להיות בעלת ניסיון מסחרי של שנתיים לפחות בתחום בו מבוקש האישור.
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת לעמוד בדרישות של הוראות מנכ"ל 7.1, לרבות – בדרישות המפורטות בסעיף 5.1 "ניגוד עניינים" ובסעיף 5.2 "יחסי תלות".

הגשת בקשה לאישור מעבדה

 • הורידו את הטפסים הנדרשים למילוי הבקשה מהוראות מנכ"ל 7.1
 • מלאו את טופס הבקשה ואת הנספחים להוראת המנכ"ל על גבי טופס הבקשה שבנספחים להוראות מנכ"ל 7.1, בחתימתו של מנכ"ל החברה/המעבדה, בחתימה ובחותמת של רואה החשבון על כל עמוד של הטופס ​
 • הבקשה תוגש לממונה על התקינה לכתובת רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, 91036
 • חידוש ההיתר נעשה מדי שנה לפי בקשה של המעבדה בצרוף המסמכים הנדרשים.

מה לצרף לבקשה?

​יש לצרף לבקשה את הנספחים הבאים:
 1. תעודת ההסמכה בתוקף עם נספחיה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 2. דוח כספי מבוקר לשנת העסקים האחרונה
 3. מאזן בוחן תנועות מעודכן למועד הגשת הבקשה
 4. כרטסות הכנסת המעבדה ממוינות לפי לקוחותיה עבור שנתיים שקדמו לבקשה
 5. פוליסת ביטוח אחראיות מקצועית בתוקף, המותאמת למחזור המשוער של פעילות המעבדה
 6. הצהרת המעבדה (ראה טופס בנספחים להוראות מנכ"ל 7.1)
 7. אישור רואה חשבון על עמידת המעבדה באמות מידה לאישור מעבדות על ידי הממונה על התקינה (ראה טופס בנספחים להוראות מנכ"ל 7.1)
 8. כתב וויתור על סודיות (ראה טופס בנספחים להוראות מנכ"ל 7.1)
​אין צורך בתשלום אגרה עבור הגשת הבקשה.

הערות

תוקף האישור/ ההיתר- שנה אחת (עד 31 בדצמבר של שנה).

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:ממונה על התקינה
כתובת:רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 91036
טלפון:02-6662295/96