היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 אישור מעבדות

 
 
שירות זה מאפשר לקבל מידע על הליך אישור מעבדות וכן להגיש בקשה לאישור או חידוש אישור מעבדות

תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן

​חוק התקנים קובע שמכון התקנים וכל מי שאושר לעניין זה בכתב על ידי הממונה על התקינה ("מעבדה מאושרת") רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך. כיום פועלות כ-25 מעבדות מאושרות בתחומי הנדסה שונים.

הליך אישור מעבדות

​"מעבדה" - כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
"אישור מעבדה" -זהו היתר, הניתן על ידי הממונה על התקינה על-פי סעיף 12(א) בחוק התנים-1953,- היתר לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה לכך.
תעודה שניתנה על ידי מעבדה מאושרת תשמש כראיה לתוכנה.

תנאים וכללים

 • כללים לאישור מעבדות על-פי סעיף 12(א) בחוק התקנים, נקבעו בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין אישור מעבדות.
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת להיות בעלת תעודת הסמכה בתוקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות או מרשות הסמכה זרה אשר חתומה על הסדר ההכרה ההדדית של ארגון ILAC.
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת להיות בעלת ניסיון מסחרי של שנתיים לפחות בתחום בו מבוקש האישור, או בעלת ניסיון של שנה ממועד הסמכתה על ידי רשות ההסמכה.
 • המעבדה המבקשת אישור חייבת לעמוד בדרישות המפורטות בהנחיות והוראות הממונה

הגשת בקשה לאישור מעבדה

 • הורידו את הטפסים המתאימים למילוי הבקשה
 • מלאו את הבקשה על גבי טופס הבקשה המתאים וצרפו את הנספחים הנדרשים 
 • בחתימתו של מנכ"ל החברה/המעבדה, בחתימה ובחותמת של רואה החשבון על כל עמוד של הטופס
 • טופס הבקשה, החתום ע"י מנכ"ל החברה/המעבדה, עם חתימה וחותמת של רואה החשבון על כל עמוד של הטופס, יוגש לממונה על התקינה לכתובת רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, 91036.
 • חידוש ההיתר נעשה מדי שנתיים לפי בקשה של המעבדה בצרוף המסמכים הנדרשים.

 

מה לצרף לבקשה?

 • דוח הסמכה בתוקף עם נספחיה מהרשות להסמכת מעבדות.
 • דוח כספי מבוקר לשנתיים העסקים האחרונות
 • מאזן בוחן תנועות של שנתיים שקדמו לבקשה
 • כרטסות הכנסת המעבדה ממוינות לפי לקוחותיה עבור שנתיים שקדמו לבקשה
 • פוליסת ביטוח אחראיות מקצועית בתוקף, המותאמת למחזור המשוער של פעילות המעבדה
 • הצהרת המעבדה (ראו טופס בנספחים להנחיות והוראות הממונה)
 • אישור רואה חשבון על עמידת המעבדה בהנחיות והוראות הממונה (ראו טופס בנספחים להנחיות והוראות הממונה)
 • כתב וויתור על סודיות (ראו טופס בנספחים להנחיות והוראות הממונה)
 
 
אין צורך בתשלום אגרה עבור הגשת הבקשה.

הערות

כתב האישור יינתן לשנתיים בכפוף לתנאים שנקבעו בהנחיות והוראות הממונה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:ממונה על התקינה
כתובת:רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 91036
טלפון:02-6662295/96