הוצאה עצמית

 
 

האם ספר שיצא בהוצאה עצמית פטור מהוראות החוק?

​בפרק ב' לחוק מצוינת הגדרה של מוציא לאור, כדלקמן:
"מוציא לאור" - תאגיד, לרבות מי ששולט בו, תאגיד בשליטתו או תאגיד שבשליטת מי מאלה, או יחיד, העוסק בהוצאה לאור של ספרים לשם מכירתם באמצעות חנות ספרים; לעניין זה, "יחיד" - יחיד שהוא בעלים של עסק להוצאה לאור של ספרים כאמור, למעט יחיד המוציא לאור ספרים שכתב בלבד.
 

בקשה לחוות דעת הממונה

​על מנת להימנע ממצבים בהם יחלו להינקט בהליכי אכיפה בגין הוצאת ספר שאין ודאות כי נכלל בגדר החריג הקבוע בחוק מטעם של הוצאה עצמית, מאפשר הממונה על מימוש החוק במשרד הכלכלה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 37, להגיש בקשה מנומקת לקבלת חוות דעת בה יקבע הממונה האם חל החריג במקרה הרלבנטי.
 
על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:
  1. שם הספר ותאריך הוצאה
  2. שם הסופר המחבר (או של העוסק מורשה במסגרתו הסופר פועל) 
  3. כיצד הוצאת הספר מומנה? (כל הסכום ע"י הסופר, התקשרות פיננסית עם מו"ל חיצוני, וכד')
  4. איזה הוצאה לאור רשומה על כריכת הספר? (יכולה להיות הבחנה בין זהות מוציא לאור לבין זהות המדפיס או המפיץ).
  5. למי מקושר קוד הדאנקוד המודפס על הספר? (למשל, מקושר לסופר או להוצאה לאור המדפיסה).
  6. במקרה של התקשרות עם מו"ל חיצוני, האם אותו מו"ל שומר עותקים מהספר להפצה? אילו פעולות המו"ל החיצוני נותן שירות לסופר?
  7. למי שייכות הגלופות של הספר?
  8. למי שייכות הזכויות לפרסום מהדורות חדשות/נוספות?
 
בבואו של הממונה לבחון ולאשר כי הספר מוגדר כ"הוצאה עצמית"  יילקחו בחשבון, בין היתר, התשובות לשאלות המפורטות לעיל. הממונה רשאי לדרוש פרטים נוספים, ככל שימצא לנכון.
את הבקשה המנומקת ניתן להעביר באמצעות המייל לכתובת הבאה: Moshe.Yelma@ECONOMY.GOV.IL
 
 
 תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו