כללים בתקופת ההגנה

 
 
 

הכלל - תשלום לסופר ישראלי

  • תשלום שלא יפחת מ-8% מהמחיר לצרכן בניכוי מע"מ- בעבור כל עותק מ-6,000 העותקים הראשונים שנמכרו.
  • תשלום שלא יפחת מ- 10% מהמחיר לצרכן בניכוי מע"מ- בעבור כל עותק החל מהעותק ה-6,001 שנמכר  ואילך.
 

החריג

ספר ראשון שכתב סופר ישראלי- שיעור התשלומים לא יפחת מ- 80% מהסכומים שהיו מתקבלים לפי החישוב  במסגרת הכלל המצוין לעיל.
 
לדוגמה: נקבע לספר מחיר לצרכן של 60 ₪, (כולל מע"מ). בגין כל עותק מבין 6,000 הספרים הראשונים שנמכרו – זכאי סופר ישראלי לקבלת 8%, בניכוי מע"מ – כלומר 4.8 ₪. סופר ישראלי שזהו ספרו הראשון יכול המוציא לאור לשלם לא כל סכום שלא יפחת מ- 80% , כלומר, הסכום המינימלי אותו יקבל הסופר שזהו ספרו הראשון  - יקבל3.84 ₪).
 
 
החל מסיום הרבעון האחרון של  תקופת ההגנה החלה על הספר ולמשך שבע שנים– ישולם תשלום בשיעור שלא יפחת מ- 16% מגובה הסכום שקיבל המו"ל בפועל, בניכוי מע"מ.

 

הוראות הסעיף העוסק בתשלומים לסופר לא יחולו על:
 
  • ספרי עיון ומחקר שנכתבו בידי סופרים ישראליים שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים (מצטבר):

1. עוברים שיפוט מדעי טרם פרסומם

2. הוצאו לאור על ידי מוציא לאור, שהוא בבעלות או בשליטה של מוסד להשכלה גבוהה, בין בעצמו ובין בשיתוף עם מוסד אחר שהוא מלכ"ר. 

 
  • ספר שהוא יצירה שנוצרה בידי עובד, לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם בין העובד למעבידו כי המעביד לא יהיה הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה. 
  •  ספר שהוא יצירה שנוצרה לפי הזמנה, כמשמעותה בסעיף 35 לחוק זכויות יוצרים – לגביה נקבע כי הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה הוא המזמין.
  •  ספר שהוא יצירה שהמדינה היא הבעלים הראשון שלה  (נוצרה או הוזמנה על ידי המדינה או על ידי עובד מדינה עקב עבודתו ובמהלכה. לעניין זה - ":עובד מדינה"  הוגדר באופן רחב וכולל, בין היתר, גם בעל תפקיד על פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה).

 

 תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו