אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים

 
 

אמות מידה לעבודת ועדת המחירים (פורסם בסיון תשנ"ו/יוני 1996) עודכן אפריל 2005

 

1. עדכון בסיסי

א. בדיקת רווחיות של החברות שבפיקוח על המחירים תיעשה לפי הדו"חות הכספיים של החברות המפוקחות ובהתאם לאמות המידה לעדכון הבסיסי אשר פורטו בדו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי) מפברואר 1996, המצורף כחלק בלתי נפרד מאמות מידה אלה.

ב. נקבעה שיטה מיוחדת לבדיקת רווחיות של חברה מסויימת, בחוק או בתקנות או שאושרה על ידי משרד האוצר והמשרד היעודי (כמו למשל לגבי חברת בזק וחברת החשמל לישראל), תבוצע בדיקת הרווחיות במתכונת שנקבעה כאמור.
 

2. עדכון שוטף

עדכון מחירים שוטף ייעשה בהתאם לשינויים ב"סל תשומות" של החברה המפוקחת או לשינוי במחירים בינלאומיים של המוצר, בהתאם לפרסומים מוכרים שאושרו ע"י המפקח על המחירים.
"סל תשומות" של החברה המפוקחת ייקבע על ידי המפקח על המחירים באמצעות רו"ח מטעמו ובאישור ועדת המחירים.

להלן פירוט אמות המידה לקביעת העדכון השוטף:
א. עדכון שוטף של מחירי מוצר או שירות שבפיקוח, יחושב על פי שינוי מחירי התשומות בתקופה הנבדקת.

ב. לכל חברה ייבנה סל תשומות מצומצם אשר ישקף, ככל הניתן, את עלויות החברה.

ג. שעורי השינוי בכל תשומה ייקבעו על פי מדדים המפורסמים על ידי גורמים מוכרים בישראל (כלמ"ס)  ובחו"ל, אשר אושרו על ידי המפקח על המחירים.

ד. התברר למפקח על המחירים כי אין פרסומים מוכרים המבטאים את שינוי מחירי חומרי הגלם, יוכר לצרכי עדכון המחיר שעור של %50 מהשינוי במחיר חומר הגלם כפי שמתבטא בחשבונות הספק שתמציא החברה, באישור רו"ח.

ה. במסגרת העדכון השוטף ייכלל "מקדם התייעלות" כאמור בהחלטת הממשלה מספר 1821 מיום 31.8.93. מקדם הההתיעלות עד מאי 2009 2% לשנה. ממאי 2009 1% לשנה עפ"י החלטת ועדת המחירים מיום 5.5.2009.

ו. במידה ונקבעה שיטה מיוחדת לעדכון מחירים שוטף של חברה מסויימת, בחוק או בתקנות או שאושרה על ידי משרד האוצר והמשרד היעודי, יבוצע עדכון המחירים השוטף במתכונת שנקבעה כאמור.
 

3. תנאים לעידכון מחירים

עידכון מחירים ייעשה בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

​א. שיעור השינוי המצטבר בסל התשומות הינו לפחות 3% (ירידה או עליה), ובלבד שחלף לפחות חודש אחד מעדכון המחירים האחרון.


ב. חלפו לפחות 12 חודשים ממועד העדכון הקודם (אף אם שיעור השינוי בסל התשומות נמוך מ-3%).


ג. נקבעה שיטה מיוחדת כאמור בסעיפים 1. ו-2, לעיל, בחוק או בתקנות או שאושר ע"י משרד האוצר והמשרד היעודי, יבוצע עדכון המחירים במתכונת שנקבעה כאמור.

 

4. הבהרה

​מובהר בזאת כי מעבר לאמור לעיל, שינויי מחירים יתאפשרו גם בגין הקטנת סובסידיות או הטלת מיסוי על המוצר/השרות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו