חובות המוטלות על אגודות

 
 

​כחלק מהבטחת התנהלותן התקינה של האגודות וכחלק מיישום סמכות הפיקוח של הרשם, מוטלות על האגודות בפקודה ובתקנות חובות שונות, ובהן חובת ניהול מרשמים, חובת העברת דיווחים לרשם ועוד. להלן נפרט את החובות העיקריות המוטלות על האגודות.

​ ​​

 

ניהול הספרים והפנקסים של האגודה

​כל אגודה שיתופית חייבת לנהל :
 • מערכת חשבונות נאותה שתשקף את פעולותיה ועסקיה.
 • 'פנקס קופה'
 • רשימת השתתפות חברים בהון האגודה
 • פנקס ערבויות שנתנה האגודה
 • פנקס שעבודים לזכות האגודה.
 • פנקס שעבודים לחובת האגודה.
 • פנקס חברי האגודה.
 • ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות.
 • ספר פרוטוקולים של ישיבות כל רשות מרשויות האגודה.
התקנות מפרטות את אופן ניהול מסמכים/פנקסים אלו.
 

העברת דיווחים לרשם

1. דוחות כספיים

על כל אגודה להגיש לרשם מדי שנה את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלה, כשהם ערוכים בהתאם לתקנות (לרבות כל הנספחים המפורטים בתקנות). לשם הנוחות, להלן נספח התוספת החמישית ונספח התוספת השישית (סקירת המנהלים) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976).
 
המועד האחרון להגשת הדוחות הללו הוא 31 באוגוסט מדי שנה. לרשם סמכות לתת ארכה להגשת הדוחות, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, דהיינו עד ליום 30 בנובמבר.

גם אגודות שטרם החלו לפעול או שלא היתה להם פעילות כספית מאז הקמתן נדרשות לדווח, ובמקרה כזה עליהן לכתוב כי לאגודה לא הייתה פעילות כספית בשנת הדוח.
הדוח צריך להיות חתום על ידי יו"ר ועד ההנהלה ומורשה החתימה של האגודה.
נוסף על הדוח 'הרגיל', אגודות שהכנסתן השנתית מפעילות שוטפת (כולל הכנסה מתאגידי בת) עולה על 10 מיליון ש"ח חייבות להגיש לרשם גם סקירה כלכלית (מפורטת בחלק השני של התוספת השישית לתקנות).
 
הגשת הדוחו"ת הכספיים:
את הדוחות הכספיים יש לשלוח בדואר למשרד רשם האגודות בירושלים, לידי גב' לימור רוזנטל, רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים, מיקוד 9438622 או למסור ידנית במשרד זה. לא ניתן לשלוח הבקשה בפקס או בדוא"ל.
 

2. דיווח על בחירת ועד הנהלה

אגודות נדרשות להעביר לרשם דיווחים שונים כמפורט בדין. אחד הדיווחים המרכזיים הוא הדיווח על החלטת האסיפה הכללית בדבר בחירת ועד הנהלה. תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 מחייבות כל אגודה להודיע בכתב לרשם תוך חמישה-עשר יום על בחירת הוועד ועל כל שינוי בהרכבו.
 
הגשת הדיווח:
את הדיווח על בחירת ועד ההנהלה יש לשלוח בדואר למשרד רשם האגודות בירושלים, לידי גב' לימור רוזנטל, רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים, מיקוד 9438622 או למסור ידנית במשרד זה או בדוא"ל IgudShitufi@Economy.gov.il
 

אכיפת חובות הדיווח

  סעיף 57 לפקודה קובע כי אי מסירת הודעה או דיווח שהאגודה חייבת בו - מהווה עבירה, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - אגודות שיתופיות),התשס"ד-2003 קובעות כי ניתן לאכוף את הוראת סעיף 57 הנ"ל כעבירה מנהלית, דהיינו בדרך של הטלת קנס מנהלי. ניתן להטיל את הקנס הן על האגודה והן על כל בעל תפקיד רלוונטי שעבר את העבירה הרלוונטית (כגון חבר ועד שלא עמד בחובתו לדאוג להעברת הדיווחים במועד).

  לפני הטלת הקנס נשלחת לאגודה ולבעלי התפקידים (בדרך כלל אלו חברי הוועד) התראה על אי העמידה בחובת הדיווח וניתנת להם הזדמנות לתקן את ההפרה. אם לא תיקנו לאחר ההתראה, נשלחת בדרך כלל הודעה על הטלת קנס מנהלי.
   
  גובה הקנסות כפי שנקבע בתקנות הינו:
  • עבירה מנהלית - 1,500 ש"ח
  • עבירה מנהלית חוזרת - 3,000 ש"ח
  • עבירה מנהלית נמשכת- 10% מהקנס בגין כל יום של הימשכות העבירה, כמפורט בתקנות.

 

 

 

יש לכם שאלה? מוזמנים לפנות אלינו

  רשם האגודות השיתופיות- חובות המוטלות על האגודות
  בענייני חובות הדיווח: גב' לימור רוזנטל
  בענייני קנסות מנהליים: גב' מנאל חורייה
  • כתובת: רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים 9438622
  • טלפון: 02-5680700 (13:30-8:00)
  • פקס: 02-6793432
  • דוא"ל: IgudShitufi@Economy.gov.il
  ​שירותי הרשם וסמכויותיו מפורטים בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה, בפסיקה, ובהנחיות שונות מטעם רשם האגודות שמתפרסמות מעת לעת. יש לעקוב אחר כל הוראות הדין הללו. האמור באתר האינטרנט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו