קבלת אישור ניהול תקין ואישור עמידה בהוראות הדין

 
 
 

אישור ניהול תקין

​אגודות שיתופיות הפונות בבקשה לתמיכה מתקציב המדינה או מקרן עיזבונות לטובת המדינה ונדרשות להמציא אישור ניהול תקין, יכולות לקבל אישור כזה מרשם האגודות השיתופיות.

 

אישור על עמידה בהוראות הדיווח

אגודה אשר נדרשת על ידי גופים ממשלתיים או אחרים להמציא 'אישור על עמידה בהוראות הדיווח' רשאית לבקש ממשרד הרשם ליתן לה אישור כאמור. מדובר באישור על עמידה כללית בהוראות הדין המחייבות את האגודה, ללא הפירוט הקיים ב'אישור ניהול תקין'. הגם שהאישור אינו מהווה אישור ניהול תקין אך לשם קבלתו על האגודה לשלוח למשרד הרשם את כל המסמכים הנדרשים לצורך אישור ניהול תקין.
 

הגשת הבקשה

​לשם קבלת האישור, על האגודות לפנות ליחידה לחשבונאות במשרד הרשם בבקשה על גבי הטופס המצורף ולצרף לה את המסמכים הנדרשים.
2. דוחות כספיים
דוחות כספיים מבוקרים לשנה האחרונה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של האגודה.
יוזכר כי על דוח כספי שנתי של אגודה להיות ערוך לפי תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 (להלן – "התקנות") ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולכללים שהתקין הרשם.
יודגש כי דוח כספי ייחשב כדוח שהוגש רק אם הוגש באופן מלא, לרבות מילוי מלא של הטפסים המפורטים בתוספת החמישית ובתוספת הששית לתקנות.
שימו לב: אגודה שכבר הגישה את המסמכים שלעיל (או חלקם), במסגרת חובות הדיווח החלים עליה לפי תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 אינה נדרשת לצרפם לבקשה לקבלת אישור ניהול תקין (אך כדאי לציין שהמסמכים הוגשו במועד).

3. פרוטוקולים
הפרוטוקולים המפורטים להלן כשהם חתומים בחתימה מקורית, בצירוף חותמת האגודה:
(א) פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר אישור הדוחות הכספיים האחרונים;
(ב) פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר אישור תקציב שנתי אחרון;
(ג) פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר בחירת ועד הנהלה וועדת ביקורת;
(ד) פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר בחירת מבקר חשבונות לאגודה;
(ה) פרוטוקול ועד ההנהלה בדבר בחירת מורשי חתימה.
יוזכר כי על הפרוטוקולים להיות ערוכים לפי תקנות 14 ו-35 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975.
 
4. רשימה שמית של חמשת מקבלי השכר הגבוה באגודה
פירוט עלות השכר של כל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה באגודה, בצירוף אישור מבקר החשבונות של האגודה על כך. הפירוט יכלול שם, תפקיד, היקף משרה וחודשי עבודה במהלך השנתיים הקודמות כמפורט בנספח ב' להנחיות אלה להלן. נספח ב'- מקבלי השכר הגבוה באגודה
5. ועדת ביקורת:
(א) המלצות ועדת הביקורת של האגודה, החתומות על ידי חברי הועדה.
(ב) אישור ועדת הביקורת על כי לא הובאו לידיעתה במהלך תקופת כהונתה ממצאים חריגים המצביעים על התנהלות בניגוד למנהל תקין, ועל המלצתה לתת לאגודה אישור ניהול תקין. המסמך יהיה חתום ע"י יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת ביקורת נוסף.
 
6. תרומות:
(א) אגודה אשר קיבלה תרומות מתורם יחיד בסכום מצטבר של 20,000 ₪ ומעלה במהלך השנה, תציין את שמות התורמים כאמור בדוח הכספי.
(ב) על אגודה, אשר מחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪, לציין בדוח הכספי האם קיבלה בשנה, שאליה מתייחס הדוח, תרומות מיֵשוּת מדינית זרה (להבדיל מאזרח זר, שאינו נציג היֵשוּת, לגביו אין חובה לדווח - ראה הגדרה בהמשך), אשר שווין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.
אם התקבלו תרומות כאמור, על האגודה לציין את הפרטים שלהלן:
  • זהות נותן התרומה.
  • סכום התרומה.
  • מטרת התרומה או יעודה.
  • התנאים לתרומה, אם יש כאלה.
לעניין זה:
"ישות מדינית זרה"- כל אחד מאלה:
(1) מדינה זרה, לרבות-
• איחוד או חֶבֶר של מדינות זרות (בסעיף זה - איחוד מדינות זרות);
• אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;
• רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה (בסעיף זה - גוף זר);
• איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים.
(2) הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967.
 
(3) תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות (1) או (2) או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה "אמצעי שליטה", "החזקה" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
"תרומה"- למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ לישראל.
 

יש לכם שאלה? אתם מוזמנים לפנות אלינו

רשם האגודות השיתופיות – אישור ניהול תקין ואישור עמידה בהוראות הדיווח
רו"ח אלי עצמון ורו"ח מילכה בלוך
  • כתובת: רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים 9438622
  • טלפון: 02-5680700 (13:30-8:00)
  • פקס: 02-6793432
  • דוא"ל: IgudShitufi@Economy.gov.il
​שירותי הרשם וסמכויותיו מפורטים בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה, בפסיקה, ובהנחיות שונות מטעם רשם האגודות שמתפרסמות מעת לעת. יש לעקוב אחר כל הוראות הדין הללו. האמור באתר האינטרנט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו