בוררויות ויישוב סכסוכים

 
 
 

מהי בוררות וכיצד היא מתבצעת?

כחלק מתפקיד הרשם לפקח ולהסדיר את התנהלותן התקינה של האגודות, כמו גם היותו "כתובת" ממשלתית עבור חברי מגזר זה, הקנה המחוקק לרשם סמכויות כבדות משקל בתחום יישוב הסכסוכים. זאת מתוך תפישה שבאגודה שיתופית, שכל כולה מיוסדת על יחסים של הדדיות ושיתוף, אשר בעיקרם מיועדים לטווח ארוך, ראוי לפתור סכסוכים במידת האפשר לא בדרך של התנצחות "רגילה" בבתי משפט, אלא במתכונת שונה, שיש בה ההבנה והרגישות הנדרשות לצרכיהם המיוחדים של האגודות וחבריהן.
עם זאת, מתכונת זו אינה נכפית על האגודות. כל אגודה רשאית לקבוע בתקנונה את אופן יישוב הסכסוכים שהיא בוחרת בו, ולפיכך יכולה כל אגודה לקבוע שהסכסוך יהיה בפני הרשם. במקרים אלה ממונה בורר כערכאה ראשונה והרשם משמש ערכאת ערעור על קביעות הבורר, כפי שיפורט להלן (מתכונת זו תיקרא להלן - "בוררות סטטוטורית").

יחידת רשם האגודות השיתופיות פועלת מחלקת בוררות, אשר פועלת בנחישות למתן שירות מקצועי, יעיל ומהיר לכל הפניות בתחום יישוב הסכסוכים, וחותרת כל העת לשיפור השירות ולקידומו.
 

סמכות הרשם למנות בורר בבוררות שאינה בפניו

חשוב לציין שלפי תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972, לרשם מוקנית גם זכות לסייע לאגודה במינוי הבורר בלבד, מבלי להידרש להליך ישוב הסכסוך כולו, וזאת כאשר מסיבה כלשהי לא נתמנה בורר בדרך שנקבעה בתקנון האגודה, וברית הסיוע שאליה שייכת האגודה (אם שייכת לברית סיוע כלשהי) לא פעלה למנות הבורר. במקרה כזה, לבד ממינוי הבורר, ההליך אינו מתנהל בפני הרשם, כמו ב"בבוררות הסטטוטורית" (שעיקריה יתוארו להלן), אלא כפוף לדיני הבוררות "הרגילים", דהיינו לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

 

עקרונותיה של הבוררות הסטטוטורית

​ככלל, על כללי הבוררות להיות מותווים בתקנון האגודה, כאשר כללים אלו כפופים לעקרונות הסטטוטוריים הבאים:
א. מי יכול להתדיין בפני הרשם (בכל סכסוך הנוגע לעסקי האגודה)?
1) חברי אגודה, מי שהיו חברים, עזבון חברים;
2) אגודות;
3) ועד האגודה;
4) בעל תפקיד באגודה.


ב. תוקף ההחלטה בבוררות - סוֹפיוּת הדיון
כאשר מחליטה האגודה (בתקנונה) כי יישוב הסכסוכים אצלה יהיה בפני הרשם, רשאי כל צד להגיש לרשם בקשה למינוי בורר לצורך יישוב הסכסוך. הרשם מחליט אם למנות בורר (כך מקובל בדרך כלל) או לדון בסכסוך בעצמו, ואולם אם מינה הרשם בורר, הרי שלצורך אכיפת פסק הבורר והוצאתו אל הפועל, יש להביאו בפני הרשם להליך של אישור, אך הרשם איננו מחויב לאשר את הפסק ויכול הוא גם לתקנו או להחזירו לבורר לעיון מחדש. מכל מקום, החלטה של הרשם בסכסוך, בין אם דן בו בעצמו ובין בהליך של אישור פסק הבורר, היא החלטה סופית, ומעמדה, ע"פ הפקודה, כמעמד של החלטת בית משפט מחוזי שאינה ניתנת לערעור. זאת כדי לתת משנה תוקף ויציבות להחלטות בעניין יישוב הסכסוכים, במטרה לסיים הסכסוך במהירות האפשרית.

עם זאת, ככל החלטה שיפוטית של רשות ציבורית (כמו בית דין לעבודה, בית דין רבני), ניתן לתקוף את החלטות רשם האגודות בתחום הבוררות בפני בג"ץ, אך זאת רק בעילות מצומצמות שנוגעות לתקינות ההליך בלבד ולא לתוכנו, כגון עילות של אפליה, משוא פנים וכיו"ב.

ג. עלויות
עלות ההליך בפני הבורר מוטלת על הצדדים לבוררות בהתאם להחלטת הבורר. הליך אישור פסק הבוררות בפני הרשם אינו כרוך בתשלום.

ד. סדרי דין
כחלק מניסיון להביא לפתרון מהיר של הסכסוך, ומתוך הבנה למשקעים הגדולים שעלולים להיווצר כתוצאה מהסכסוך באגודה ובין חבריה ולהשפעתם הקשה של המשקעים הללו על האגודה, נקבעו להליכי הבוררות בפני הרשם סדרי דין מיוחדים בתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972. סדרי דין אלו גמישים בעיקרם ביחס לסדרי הדין הקבועים בבית המשפט. כמו כן הבורר אינו כפוף לדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט.

ה. מה צריכה לכלול הבקשה למינוי בורר?
בקשה למינוי בורר צריכה להיות מוגשת לרשם במספר עותקים כמספר הנתבעים ועותק אחד נוסף, ולכלול התייחסות לכל אלו -
1) סוגיית הסמכות - האם תקנון האגודה קובע בוררות בפני הרשם או בפני גורם אחר שלא פעל למנות הבורר ונדרשת התערבות הרשם לצורך המינוי בלבד.
2) פרטי התובע והנתבעים לרבות מספרי ת"ז, מען ופרטים ליצירת קשר.
3) "סיפור המעשה" - תיאור התובע והנתבעים, פרטי הסכסוך, עילות התביעה, הסעדים הנתבעים, אסמכתאות רל
 

יש לכם שאלה? מוזמנים לפנות אלינו:

רשם האגודות השיתופיות- יישוב סכסוכים
עו"ד דנה ביאלר
  • כתובת: רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים 9438622
  • טלפון: 02-5680700 (13:30-8:00)
  • פקס: 02-6793432
  • דוא"ל: IgudShitufi@Economy.gov.il
​שירותי הרשם וסמכויותיו מפורטים בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה, בפסיקה, ובהנחיות שונות מטעם רשם האגודות שמתפרסמות מעת לעת. יש לעקוב אחר כל הוראות הדין הללו. האמור באתר האינטרנט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו