הקמת אגודה שיתופית ורישומה

 
 
 

הסמכות לרישום אגודה

הסמכות לרשום אגודה שיתופית מסורה לרשם האגודות השיתופיות. הרישום אינו תהליך טכני כי אם הליך שבשיקול דעת - על-פי הפקודה, לרשם שיקול דעת אם לרשום את האגודה אם לאו, ובבואו להחליט בעניין זה בודק הרשם אם מייסדי האגודה מקיימים את הוראות הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה. ​

 

מי רשאי להיות חבר אגודה?

 • כל אדם שמלאו לו 18 שנים.
 • תאגיד; ואולם באגודה שתכליתה העיקרית מתן הלוואות לחברים יכולים להיות חברים רק תאגידים שהם אגודות שיתופיות.​
 

מי רשאי להקים אגודה?

 • שבעה אנשים לפחות.
  • אגודה שיתופית ועוד חבר אחד לפחות.​
 

איך רושמים אגודה?

 • הגשת הבקשה- אחרי שחברי האגודה מגבשים ביניהם את מטרות האגודה ואופן התנהלותה, הם מוזמנים להגיש לרשם האגודות בקשה מודפסת לרישום אגודה בהתאם לטופס רישום אגודה. את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים חתומים בחתימות מקוריות על-ידי המייסדים. את הבקשה ניתן לשלוח בדואר למשרד רשם האגודות בירושלים, רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים, מיקוד 9438622, או למסור ידנית במשרד זה. לא ניתן לשלוח הבקשה בפקס' או בדוא"ל.
 • צירוף תקנון- לבקשה יש לצרף את תקנון האגודה בשלושה העתקים מקוריים. העמודים בכל העתק צריכים להיות ממוספרים. על המייסדים לחתום גם בסוף כל עותק של התקנון, וחתימת המייסדים, הן על גבי טופס הבקשה והן בסוף כל העתק של התקנון, צריכה להיות מאושרת על-ידי עו"ד או רו"ח. עורך הדין או רואה החשבון יאשרו שהמייסדים חתמו בפניהם, ואם המייסדים הם תאגידים – שהחותמים מוסמכים לחתום בשם התאגידים המייסדים ושחתימתם מחייבת את התאגידים הללו, בהתאם לנוסח שבטופס. לנוחיותכם מסמך עם דגשים והערות לגבי אופן כתיבת תקנון.
 • צירוף טופס אנשי קשר - טופס אנשי קשר
 

סוג האגודה

​עם הקמתה מקבלת אגודה שיתופית גם סיווג לפי תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995, כגון אגודה חקלאית, אגודה לשירותים, מושב עובדים וכיו"ב. אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד. לסוג האגודה השלכות לעניין הוראות שונות בדיני האגודות השיתופיות, כמו גם לעניין הוראות דין אחרות, כמו בתחום המיסוי, משטר מקרקעין וכד'.
בבקשת הרישום מציינים המבקשים לאיזה סוג או סוגים של אגודות הם מבקשים להשתייך, בהתאם למטרות האגודה ופעילותה המתוכננת. לרשם מסורה הסמכות להחליט אם לאשר הסוג המבוקש או לשנותו.
 

בחירת שם האגודה

 • על בחירת שם האגודה חלות, בהשאלה, הוראות חוק החברות בדבר שם של חברה, ובהן האיסור לבחור שם שיש בו משום תרמית או הטעיה או שם שעלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
 • בנוסף, לפי סעיף 56 לפקודה, על כל אגודה לכלול בשמה את המילה "שיתופית".
 

כתיבת תקנון לאגודה

​תקנון האגודה הוא המסמך המכונן את האגודה. הוא מבטא את תכליתה ואת טיב היחסים בין חבריה. התקנון מהווה חוזה בין האגודה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. אי לכך נודע למסמך זה משנה חשיבות. נוכח אופייה של האגודה (קשר אישי בין חבריה וכו'), שיקול הדעת המהותי והייחודי של רשם האגודות השיתופיות בבואו להחליט אם לקבל בקשה לרישום אגודה אם לאו נוגע בעיקרו לתוכנו של התקנון ולשאלה האם תואם התקנון את פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה. שיקול דעת זה אינו נוגע רק להיבט הטכני של עמידה בהוראות הפקודה והתקנות, אלא גם לשאלה האם התקנון עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הקואופרציה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בפקודה ובתקנות (העקרונות המרכזיים של האגודה שיתופית).

התקנות גם קובעות לאילו נושאים נדרשים מייסדי האגודה להתייחס בבואם לגבש את התקנון - על פי תקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976, על התקנון לכלול התייחסות לנושאים הכלולים בתוספת השנייה לתקנות, ובהם, בין היתר, פרטים על מהותה של האגודה, הכשירויות הנדרשות לחברוּת בה, אופן יישוב הסכסוכים בה, דרכי כינוסן של רשויות האגודה ואופן קבלת ההחלטות בהן, הוראות בנוגע להון האגודה וכיו"ב.
 

תקנונים לדוגמה

לשימושכם, להלן תקנון לדוגמא של אגודה שיתופית חקלאית:
 

יש לכם שאלה? מוזמנים לפנות אלינו

​​
רשם האגודות השיתופיות - הקמת אגודה ורישומה
עו"ד טל בר-און ועו"ד אודי אמיתי
 • כתובת: רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים 9438622
 • טלפון: 02-5680700 (13:30-8:00)
 • פקס: 02-6793432
 • דוא"ל: IgudShitufi@Economy.gov.il

 

 

הערות

​​ שירותי הרשם וסמכויותיו מפורטים בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה, בפסיקה, ובהנחיות שונות מטעם רשם האגודות שמתפרסמות מעת לעת. יש לעקוב אחר כל הוראות הדין הללו. האמור באתר האינטרנט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו