ביקורת חשבונאית

 
 

​במשרד הרשם פועלת מחלקה חשבונאית, אשר מבצעת בקרה חשבונאית באופנים שונים על התנהלותן של האגודות. פעילות המחלקה החשבונאית נחלקת למספר תחומים:

​ ​​​​

 

בחינת הדוחות הכספיים

בחינה של הדוחות כספיים שהאגודות נדרשות להעביר למשרד רשם האגודות, על הדיווחים השונים הנלווים להם. בחינה זו נעשית תוך שימת דגש, בין היתר, על:

 1. דיווח חשבונאי לפי כללי חשבונאות מקובלים.
 2. בדיקה של נושאים שונים כגון הערכת רווחת החברים מפעילות האגודה, יציבות פיננסית, יעילות תפעולית, רווחיות, אופי הפעילות עם צדדים קשורים וכו'.
 3. קיום ממשל תאגידי, ובכלל זה:
  •  אישור דוחות כספיים.
  • אישור תקציב שנתי ועמידה בו.
  • מספר ישיבות ועד ההנהלה שהתקיימו בשנת הכספים.
  • במקום שמכהנת ועדת ביקורת - הגשת דוח לאסיפה כללית.
  • אישור פעולות שנדרשות על פי דין באסיפה כללית.
 

מתן אישור ניהול תקין

 

קשר עם גורמים ממשלתיים

​קיום קשר עם גורמים ממשלתיים ואחרים בנושאים הנוגעים לתחום האגודות השיתופיות כגון רשויות המס, ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, רשות המים, לשכת רואי החשבון ועוד (כדי להסדיר באופן אחיד נושאים רוחביים, כדוגמת פנסיה וכיו"ב).
 

מענה לפניות בנושאים חשבונאיים והכנת עמדות

 1. מתן מענה לפניות של רואי חשבון, אגודות או חבריהם בנושאים חשבונאיים, כגון בחינת גירעונות, פנסיה, הצגה חשבונאית מיוחדת במגזר.
 2. כמו כן אחראית המחלקה החשבונאית על הכנת ניירות עמדה לרשם בנושאים חשבונאיים וריכוז ישיבות בוועדה לכללי חשבונאות מקובלים ותקני ביקורת באגודות שיתופיות.
 

מתן סיוע למחלקות השונות במשרד הרשם

המחלקה לחשבונאות מסייעת למחלקות השונות במשרד הרשם בהיבט החשבונאי בדרכים שונות, כגון:
 1. סיוע למחלקת פירוקים בכל הנוגע לנושאים כספיים וכלכליים, כגון בחינת דוחות כספיים ומילוליים של מפרקים ובדיקת דרישות שכר טרחה של מפרקים.
 2. סיוע או ביצוע עצמאי של חקירה לפי סעיף 43 לפקודה בכל הנוגע לנושאים חשבונאיים או בדיקת פנקסי אגודה לפי סעיף 44 לפקודה, בהתאם להטלת המשימות על-ידי הרשם.
 3. מתן סיוע בתיקוני חקיקה הקשורים להתנהלות כספית חשבונאית של אגודות, כגון בתחום קרנות מילואים, הפרשות לקרנות שונות וכו'.
 

הוראות חשבונאיות

 

יש לכם שאלות?

רשם האגודות השיתופיות - המחלקה החשבונאית
רו"ח אלי עצמון ורו"ח מילכה בלוך
 • כתובת: רחוב הצבי 15, קומה 5, ירושלים 9438622
 • טלפון: 02-5680700 (13:30-8:00)
 • פקס: 02-6793432
 • דוא"ל:  IgudShitufi@Economy.gov.il
​שירותי הרשם וסמכויותיו מפורטים בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה, בפסיקה, ובהנחיות שונות מטעם רשם האגודות שמתפרסמות מעת לעת. יש לעקוב אחר כל הוראות הדין הללו. האמור באתר האינטרנט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו