כלים ומאגרי מידע

 

 חקיקה להערות הציבור

 
 
 
 
 
כותרתמטהנושאמטה
תקנות הגנת הצרכן (החרגת שירות לסוגי טובין או סוגי עוסקים), תשע"החוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע), התשע"החוק הגנת הצרכן
הצעת חוק הגנת הצרכן (איסור גבייה ללא הסכמה) התשע"דחוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבניה), התשע"ה – 2015חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק), התשע"ה-2015חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח) (תיקון), התשע"ה-2015חוק הגנת הצרכן
תקנות קידום התחרות בענף המזון (הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל אי הצגת שקיפות מחירים), התשע"ה – 2015חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשע"ו-2015חוק הגנת הצרכן
תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים)(תיקון), התשע"ה-2015חוק הגנת הצרכן
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52)(מכירה מיוחדת), התשע"ז - 2017​חוק הגנת הצרכן