כלים ומאגרי מידע

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת

 
 

(סעיף 3)

החוק אוסר על עוסק להפעיל השפעה בלתי הוגנת על צרכן, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו.

חזקה לגבי כל אחת מן ההתנהגויות שלהלן כי מדובר בהשפעה בלתי הוגנת:

(1) הגבלת יכולת הצרכן לעזוב את המקום או יצירת הרושם שהוא אינו יכול לעזוב מקום.

(2) מניעה מצרכן להתייעץ לגבי העסקה או לגבי תנאיה.

(3) עריכת ביקורים חוזרים ונשנים בבית צרכן כדי לשכנע אותו לבצע עסקה, למרות שהצרכן הביע, בכל דרך שהיא, כי אינו מעוניין בכך.

(4) עריכת פניות חוזרות ונשנות לצרכן או לבני משפחתו במטרה לקשור עסקה, אף שהביעו, בכל דרך שהיא, כי אינם מעוניינים בכך.

(5) ניצול מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של צרכן.

(6) ניצול אי ידיעת השפה.

(7) איום או נקיטת אמצעי הפחדה כלפי צרכן או כלפי בני משפחתו.


(8) הספקת נכס או שירות בתשלום, ללא בקשה מפורשת של הצרכן.

(9) יצירת רושם שצרכן זכה או יזכה בפרס או בהטבה, כשבפועל אין פרס או הטבה, או שנדרש תשלום מהצרכן או תנאי אחר כדי לקבל את הפרס או את ההטבה ואלה לא פורסמו מראש.

(10) מניעה מצרכן להכניס מזון או שתייה מאותו הסוג שנמכר בבית העסק, אלא אם כן המקום במהותו הוא בית אוכל (המשטרה או ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, מוסמכים להורות על מניעה כאמור מטעמי ביטחון הציבור).
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו