אודות הרשות

 
 

​הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן הינה רשות פנים ממשלתית עצמאית שהוקמה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. 

 

דבר הממונה
 

 המקור להקמת הרשות               

 

 • ​החלטת ממשלה מספר 4167 מאוגוסט 2005.
 • חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2006), התשס"ו – 2006 (תיקון מס' 20 בחוק הגנת הצרכן.
 • הרשות הינה זרוע אכיפה עצמאית, בעלת מומחיות, המרכזת בלעדית הן מתן הנחיות מחייבות של הממונה להתנהגות נורמטיבית בין העוסק לצרכן והן את כל תהליכי האכיפה ) one stop shop ) של הוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקציב הרשות הינו עצמאי ונקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציבי נפרד.
 • הממונה על הרשות הינו עו"ד מיכאל אטלן, אשר מונה על ידי הממשלה ביום 2.4.2017.​  
 

מקור הסמכות

מקור הסמכות של הממונה ושל הרשות הינו חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 הקובע כי תפקידי הממונה יהיו כדלקמן:

 • לפקח על ב​יצוע הוראות חוק הגנת הצרכן.
 • לטפל בתלונות שראה בהן ממש על הפרת הוראות חוק זה או על פגיעה אחרת בצרכן.
 • לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני צרכנות.
 • לטפל בכבילות בין עוסק לצרכן, הפוגעות ביכולת הצרכן לעבור מעוסק לעוסק.
 • לטפל בכל עניין אחר הקשור להגנת הצרכן ואשר לא הוטל בדין על רשות אחרת. 
 

ביצוע הוראות החוק

לצורך ביצוע הוראות החוק פועלת הממונה בדרכים הבאות:

 • טיפול  באמצעות הליכים מנהליים ופליליים בנורמות מעוולות ואסורות של העוסק ובכלל זה הטעיה ותרמית כלפי צרכנים, ב"ניצול מצוקה" של צרכנים, הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליהם וכבילת צרכנים.
 • פרסום הנחיות מחייבות לעוסק לגבי פרקטיקות המסחר השונות, לרבות דרכי פרסום ודרכי שיווק – הן בין עוסק לצרכן והן בין עוסק לעוסק.
 • תיקוני חקיקה – לגבי כשלי שוק שיאותרו בתחום הסחר ההוגן ולגבי דרכי אכיפה חלופיים.
 • אכוונה נורמטיבית של הרשות על ידי PRE RULLING   - חוות דעת מקדמית שתאפשר לעוסק אכוונה נורמטיבית טרם מעשה בשאלות הנוגעות לפירוש החוק ע"י הרשות (בשלב זה בבניה).
 • מעורבות בטיפול בחוזים אחידים צרכניים, המתבצע בשלב זה ע"י משרד המשפטים.
 • מעורבות ופיקוח על הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות צרכניות.

 

בנוסף הוקנו לממונה סמכויות נוספות מכוח החוקים הבאים:

  • חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
  • חוק החוזים האחידים, התשמ"ג- 1982.
 

מבנה הרשות

  הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן כאמור, הינה רשות אכיפה עצמאית, פנים ממשלתית, בעלת מומחיות המרכזת בלעדית את כל תהליכי האכיפה בתחום הגנת הצרכן במדינת ישראל, תחת קורת גג אחת, ONE STOP. הרשות כוללת יחידת מטה וארבע יחידות מקצועיות: יחידה משפטית, יחידה כלכלית, יחידת חקירות ויחידת מִ נהל ותקצוב.​

  ​יחידות הרשות פועלות כל אחת בתחומה תוך שיתוף פעולה ותאום ביניהן.

  1. לשכת הממונה על הרשות

  לשכת הממונה כוללת את בעלי התפקידים הבאים:
  • הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
  • אסטרטגיה ותכנון מדיניות - אחריות על מכלול פעולות הקשורות בקידום מדיניות הרשות לטווח בינוני וארוך. קידום, ליווי, פיתוח, יישום והטמעה של שיטות, תהליכי תכנון אסטרטגי, יישום מדיניות וקביעת סדרי עדיפויות. גיבוש תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הרשות תוך תאום עם מנהלי היחידות המקצועיים. כמו כן, ביצוע מעקב, בקרה, מדידת תפוקות ויישום תכנית העבודה וסיוע בהערכת מדיניות.
  • הדרכת קהילה וקשרי חוץ - ניהול קשרי החוץ של הרשות מול רשויות זרות וארגונים בינלאומיים כדוגמת OECD ו-ICPEN וייצוג הרשות בפורומים בינלאומיים. אחראית על הדרכת ציבור הצרכנים, על בניית מערכי הדרכה בקהילה ועל פרסומים המיועדים לציבור הצרכנים.
  • פניות ציבור - בחינה ומתן מענה לכל פניות הציבור המגיעות לרשות.​

  2. יחידה משפטית
  היחידה המשפטית פועלת ללווי משפטי לפעילות הרשות על כל היביטיה, לרבות מתן ייעוץ משפטי בחוקים שעל אכיפתם אמונה הרשות ובכל חוק והוראה אחרת בהתאם לצורך, ייזום חקיקה וקידומה בכנסת, ניהול מערך תביעה.
   
  3. יחידה כלכלית
  היחידה הכלכלית ברשות ממונה על איתור נושאים וכשלי שוק וניתוחם, לצורך
  המלצה על תכנית עבודה ונושאים לפעילות הרשות. לשם כך מבצעת המחלקה
  סקרים, מחקרים וניתוחי שוק לפי צרכנים, עוסקים, אוכלוסיות, אופן מכירה
  ופרמטרים נוספים. כמו כן אמונה היחידה על בדיקת אפקטיביות הרגולציה הקיימת והחדשה בנושאים צרכניים, בניתוח כלכלי של הרגולציה והכנת תחשיבי עלות תועלת של כלי אכיפה ושינויים רגולטוריים.

  4. יחידת חקירות ומודיעין
  יחידת החקירות והמודיעין ברשות פועלת לאיתור וחקירה של עוסקים הנחשדים בביצוע עבירות על חוק הגנת הצרכן וחוקי הצרכנות הנוספים עלייהם אמונה הרשות.
  במהלך החקירות נאספות ראיות ובכלל זה תשאול עדים וחקירת חשודים. בהתאם לממצאי החקירה ולנסיבות העניין מוטלים קנסות מנהלים ומוגשים כתבי אישום.

  מסגרת פעילות היחידה כולל ניהול מערך אכיפה וחקירות בהפרות רוחב, עושק וניצול מצוקה, עוולות צרכניות חוצות גבולות, לצד ביצוע ביקורות בבתי עסק  לעמידה בהוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. לביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי  הרשות, לפי סעיפים 20-22 לחוק הגנת הצרכן,וקיימת להם הסמכות להיכנס  למקום המשמש עסק ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות חוק זה, לבדוק מסמכים, דוגמאות וטובין ולתפוס כל דבר שיש יסוד סביר להניח שבו או לגביו נעברה, או שמתכוונים לעבור, עבירה על הוראות חוק זה; לחקור כל אדם הנוגע בדבר או שיש לו ידיעות בעניין ולדרוש ממנו להתייצב לפניו ולמסור לו מסמכים, דוגמאות וידיעות הנוגעות לענייני החקירה; לדרוש מכל עוסק, למסור לו את הידיעות, המסמכים, הפנקסים ושאר התעודות הנוגעות להפרה האמורה.

  קיימות לחוקרים סמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת
  הפרוצדורה הפלילית )עדות(, וסעיף 3 לפקודה האמורה חלות על הודעה שרשמו; על ביקורת ותפיסה לפי סעיף 1(21( חלות הוראות סעיפים 26 עד 28 והפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )נוסח חדש(, התשכ"ט-1969הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן I דו"ח שנתי 201214 14
  בימים אלה פועלת הרשות להרחבת יחידת החקירות אשר תכלול אגף חקירות
  לעבירות ליבה, אגף חקירות לעבירות קצה וזרוע 

  5. מחלקת מנהל תקצוב ובקרה
  היחידה אחראית על כל ההיבטים התפעוליים של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובכלל זה אמונה על ניהול משאבי אנוש, רווחה, מערך ההדרכה, ניהול רכש ומשאבים חומריים, ניהול הספרייה וארכיב הרשות, פיתוח תפעול מערך המחשוב ברמת החומרה והתוכנה, אחריות כוללת לניהול תקציב הרשות ואחריות על מערך הדוברות.בנוסף קיימת לראש היחידה אחריות מקצועית לייסוד, פיתוח והפעלה של מערך "הפרה רולינג" ברשות והכוונה מקצועית של העוסקים.​​
 
 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו