מסלול לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

 
 
רשות החדשנות משתלבת בתכנית הלאומית להפחתת התלות העולמית בשימוש בנפט לצורכי תחבורה והצורך הממשי בפיתוח חלופות כלכליות ונקיות יותר מנפט ומתוצריו.
​​המסלול מציע תנאים אטרקטיביים למשקיעים וסיוע לחברות טכנולוגיות על מנת לקדם את תחום תחליפי הנפט בישראל ולהרחיב את מאגר מקורות המימון הזמינים בתחום עבור חברות ישראליות.​​​​

מטרת המסלול

עידוד משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים, בישראל ומחוצה לה, להשקיע בחברות ישראליות העוסקות בפיתוח וביישום טכנולוגיות בתחום תחליפי נפט לתחבורה, כגון סוללות לרכב חשמלי, תאי דלק, דלק ביולוגי וסינתטי ועוד. מטרות העל של מסלול זה הן הפחתת התלות העולמית בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה וקידום  פיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחום.​

למי מיועד המסלול?

 • ​למשקיעים, ישראליים או זרים, המעוניינים להשקיע בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. 
 • לחברות טכנולוגיות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.​

מה מקבלים?

 • סיוע כספי בדמות הלוואה בשיעור של 50% מסך הסכום שהושקע על ידי המשקיע הפרטי.
 • סכום הלוואה בגין השקעה בחברה - בין 750 אלף שקלים (כנגד 1.5 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיע פרטי) ל-12 מיליון שקלים (כנגד 24 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיע פרטי).
 • סכום הלוואות מצטבר מקסימלי של 30 מיליון שקלים (כנגד 60 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיעים פרטיים) שהחברה תוכל לקבל בתקופת המסלול (עד שנת 2020).
 • החברות יחויבו בתשלום החזר תמלוגים - רק אם המשקיעים לא מימשו את האופציה להחזר ההלוואה בתמורה למניות נוספות בחברה ורק אם המיזם מניב מכירות.
 • החברות יוכלו לפנות לתמיכת המסלול במקביל לקבלת סיוע ממסלולים נוספים של רשות החדשנות.

 

המשקיעים במסלול לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה יקבלו:

 • אופציה המקנה להם אפשרות לקבל מניות נוספות בחברה בתנאי ההשקעה המקורית, בתמורה להחזר מלוא סכום ההלוואה לרשות החדשנות במקום החברה.
 • השתתפות ממשלתית ניכרת בסיכון הכרוך במימון מחקר, פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי נפט לתחבורה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • תמיכה תקציבית משמעותית במקביל למשקיעים: היקפי תמיכה משמעותיים בפעילות החברה. תמיכת הרשות מועברת לחברה בד בבד עם ביצוע ההשקעה על ידי המשקיע הפרטי.
 • כספים שאינם למו"פ בלבד: כספי התמיכה משמשים לצורכי החברה השונים, כולל פיתוח עסקי וחדירה לשוק ולא למשימות מו"פ בלבד.
 • החזר בגובה התמיכה: מקסימום ההחזר לרשות אינו עולה על היקף התמיכה (כולל ריבית והצמדה לדולר) שקיבלה החברה, כל עוד פעילותה ממוקדת בתחום תחליפי נפט לתחבורה.​

תנאי המסלול

 • הוועדה תבדוק כי המשקיע הפרטי מגיש בקשת הסיוע עומד בהגדרת המונח "משקיע פרטי" וכי חברת המטרה מגישת בקשת הסיוע עומדת בהגדרת "חברת מטרה", כהגדרתם בהוראת המנכ"ל 8.21.
 • על חברת המטרה להציג תכנית מו"פ מפורטת בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, אותה היא מתעתדת לבצע.
 • על חברת המטרה להציג צוות מחקר ופיתוח בעלי השכלה או ניסיון הדרושים למחקר ופיתוח תעשייתי ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.
 • על חברת המטרה למלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" ולצרף לבקשה הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.​

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת תרומתה של תכנית המו"פ המוצעת על ידי חברת המטרה להשגת יעדי התכנית הלאומית והפוטנציאל הגלום בה להפחתת השימוש העולמי בנפט לתחבור.
 • ניסיון מוכח של המשקיע הפרטי בהשקעות בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים בתחומי קלינטק ותחליפי נפט לתחבורה בפרט.
 • היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצע המשקיע הפרטי עד כה בארץ ובחו"ל.
 • התמחותו של המשקיע הפרטי בתחום תחליפי הנפט לתחבורה או תכניותיו ליצור התמחות כזו. 
 • היותו של המשקיע הפרטי משקיע בין-לאומי מוביל בעל יכולת לקדם הבאת טכנולוגיה מתקדמת לארץ ולסייע ביישום הטכנולוגיות שיפותחו ע"י חברת המטרה, בשווקים העולמיים או לחילופין שיתוף פעולה מוכח של המשקיע הפרטי עם משקיע מהסוג המתואר לעיל. 
 • יכולתו הפיננסית של המשקיע הפרטי לבצע השקעות המשך ולתמוך בחברת המטרה, בנוסף ומעבר להשקעות שיבוצעו בחברת המטרה במסגרת התכנית. 
 • הערכת ועדת התכנית לגבי תרומתו הפוטנציאלית של המשקיע הפרטי ליצירת שוק השקעות פרטיות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה בישראל.

קולות קוראים וזמני הגשה

ניתן להגיש בקשות למסלול זה בכל ימות השנה.
 
ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד  כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

איך מגישים בקשה?

​יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד.
כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה מקוונת:
• טופס הגשת בקשה (Word)
• טופס הצהרת ובקשה בדבר אחריות חברתית
• הצהרה בדבר העדר חובות
• תעודת התאגדות 
• טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

לפרטים ויצירת קשר

​זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il
03-7157900/03-7157977
עודכן לאחרונה בתאריך: 08/08/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות