כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 סקר מעקב אחר מתנדבים בשירות האזרחי - לאומי

 
 
 

אוכלוסיות מיוחדות בשירות אזרחי-לאומי

מאפייני השירות הקיים ומערך המחקר המלווה

רקע כללי:

בדומה למדינות רבות ברחבי העולם, מקיימת מדינת ישראל מערך התנדבות ממלכתי המאפשר לצעירים בגילאים 18-28 לתרום מזמנם לקהילה, לחברה ולמדינה במטרה לסייע לרשויות המדינה בתחומי הרווחה, חינוך, בריאות, הגנת הסביבה ובתחומים נוספים. השירות ההתנדבותי המגוון תורם לפיתוח יכולות ותכונות שונות בקרב ציבור המתנדבים אשר אמורות לסייע להם להשתלב כבוגרים בחברה הכללית ובשוק העבודה כאזרחים שווי זכויות וחובות. המתנדבים בשירות האזרחי תורמים ונתרמים כאחד.
 
מנהלת השירות אזרחי-לאומי הוקמה והחלה את פעילותה בינואר 2008 במטרה ליצור מנגנון ממשלתי וממלכתי אשר מרכז תחתיו פעילות התנדבותית בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים אשר מידת השתתפותם בחיים האזרחיים ובשוק העבודה בישראל נמוכה באופן יחסי. השירות מבוצע כפעילות למען כלל החברה בישראל וכתרומה לקהילות נזקקות המחייב את המתנדב לעמוד בדרישות שונות וקבועות במהלך תקופת השירות האזרחי-לאומי. האוכלוסיות המיוחדות אשר מנהלת השירות האזרחי מעודדת את התנדבותן הן אוכלוסיית החרדים, הערבים ומתנדבים עם מוגבלויות. השירות אמור לתרום להעצמה אישית של המשרתים, לתרום לקהילה, לחברה ולמדינה ולהכינם לתעסוקה עתידית באמצעות הכשרות והשתלמויות ייחודיות שיוקדשו לשם כך. בשנים האחרונות מבוצע השירות באמצעות 8 עמותות המהוות את הגוף המקשר בין המתנדב לבין מקום התנדבותו. תפקידי עמותות אלו הם לאתר ולמיין מועמדים לשירות, לשבצם בארגונים ומוסדות שונים ולפקח על מהלך שירותם.
 

רציונל המחקר ומטרותיו:

חדשנותה (היחסית) של פעילות המנהלת לשירות אזרחי-לאומי מחייבת ליווי מחקרי להערכת פעילות המתנדבים מאוכלוסיות מיוחדות, כמו גם המערך הניהולי לאורך כל תקופת השירות. בנוסף נדרשים מעקבים ארוכי טווח לאחר תום תקופת השירות, זאת בייחוד לאור הצורך בחיזוק מערכי ההכשרות והניסיון התעסוקתי של המתנדבים במהלך השירות ולאחריו. לפיכך הוגדרו מטרותיו של מערך המחקר הכללי כדלקמן:
 
1. יצירת תשתית נתונים ומערך מידע עדכני ומסודר על אוכלוסיות המשרתים המיוחדות
2. מעקב רוחב ארוך טווח אחר אוכלוסיות המתנדבים והתפתחות השירות של אוכלוסיות שונות על מאפייניהן השונים
3. בחינת מידת ההשתלבות בשוק העבודה של בוגרי השירות האזרחי והשתלבותם בחברה הישראלית
 
4. מתן משובים על יישום מערך השירות הכוללים דוחות ביניים ודוחות שנתיים על-פי מדדי הצלחה כמותיים ואיכותיים כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה של המנהלת 
               
5. הערכת מידת שביעות הרצון של עמותות מפעילות ומעסיקי המתנדבים
 

אוכלוסיות המחקר ושיטות איסוף הנתונים:

כידוע, השירות הלאומי הנו מוסד ותיק שקיים מזה כ-4 עשורים (החל משנות ה-70' המוקדמות) אשר החלק הארי של משרתיו מורכב מבנות השירות הלאומי מקרב הציבור הדתי-לאומי. באופן כללי ניתן לומר כי אוכלוסייה זו איננה בעלת מאפיינים ייחודיים בשוק העבודה או בדפוסי התנהגות נבדלים בתחום הצרכנות והדיור ועל כן אין היא כלולה במערך המחקר. לעומת זאת, אוכלוסיית המיעוטים והחרדים הנן אוכלוסיות מיעוט מתבדלות בעלות מאפיינים שונים בתכלית מהאוכלוסייה הכללית בישראל ועל כן נבחרו האוכלוסיות הבאות כאוכלוסיות היעד של מערך המחקר הנוכחי:
 
המחקר הינו מחקר כמותי ארוך טווח המבוסס רובו ככולו על סקרים טלפוניים אשר נערכים במספר נקודות זמן שונות, על פני רצף שנמשך מעת תחילת השירות של מתנדבים מהאוכלוסיות שהוזכרו לעיל ועד לפרק זמן שנמשך כ-3 שנים מתום השירות האזרחי-לאומי. עם זאת, בשל מגבלות שונות הקשורות למאפייני אוכלוסיות המחקר[1] הועברו חלק גדול מהשאלונים באופן ידני באמצעות סוקרות שהוכשרו לשם כך או על-ידי מילוי עצמי של המשיבים. בנוסף, נערך מחקר איכותני מוגבל אשר כלל מספר מצומצם של ראיונות אישים וקבוצות מיקוד מול מתנדבים, בוגרים "וגופים מפעילים"[2] אשר אפשרו לעורכי המחקר לקבל מידע נוסף על מאפייני השירות ושביעות הרצון של המתנדבים ממהלך התנדבותם.
 

מבנה השאלונים ומועדי הסקרים

א. שאלון T1 – תחילת השירות
           
שאלון T1 יופנה למתנדבים כחודשיים מתחילת ההתנדבות.
 
השאלון כולל את הפרקים הבאים:
מאפיינים אישיים ורקע סוציו-דמוגראפי של המתנדבים
רקע השכלתי ותעסוקתי (במידה וקיים ניסיון תעסוקתי)
אפיון תהליך הכניסה וההחלטה על פנייה לשירות אזרחי-לאומי
אפיון דימויים ביחס לשירות אזרחי-לאומי
אפיון מערך ציפיות מהשירות
אבחון עמדות ביחס למעמדה של המדינה ושאלת האזרחות בקרב המתנדבים.
 
ב. שאלון T2- סוף השירות (לאחר שנה או שנתיים)
שאלון T2 מועבר למתנדבים כשבועיים לפני או אחרי סיום ההתנדבות והוא מתייחס למהלך תקופת השירות כולה.
 
השאלון יכלול את הפרקים הבאים:
 
בחינת קבלת כלים להשתלבות עתידית בשוק העבודה
אבחון מאפייני ההתנדבות : מידת העצמה אישית
מתן משוב על הגוף / המוסד בו בוצעה פעילות המתנדב
שביעות רצון כללית מהשירות ודימויי השירות לאחר תום התקופה
 
ג. שאלון T3- לאחר כשנה מסיום השירות
מחקר ארוך טווח יאפשר להתמקד באוכלוסיות נבחרות
שאלון T3יבוצע באמצעות ראיון טלפוני של כל מתנדב כשנה מסיום השירות.
 
השאלון כולל את הפרקים הבאים:
מאפייני תעסוקה והכשרות מקצועיות של הבוגרים בעת הריאיון
מאפייני השכלה גבוהה של הבוגרים בעת הריאיון
דימויים ועמדות ביחס לשירות האזרחי-לאומי
מאפייני חיפוש עבודה ותעסוקה של הבוגרים בעת הריאיון
 
ד. שאלון T4 - לאחר כשלוש שנים מתום השירות
 
שאלון T4 יבוצע באמצעות ראיון טלפוני של כל מתנדב, כשלוש שנים מתום השירות. השאלון יכלול את הפרקים הבאים:
תעסוקה והשכלה בשנה האחרונה.
מאפייני תעסוקה של בוגרים עובדים בעת הראיון.
חיפוש עבודה ועיסוקים  של בוגרים אשר אינם עובדים בעת הראיון
 
המחקר נמצא כעת (נובמבר 2011) בשלב 2 ומתייחס כאמור למאפייני בוגרי השירות בסמוך לאחר תום השירות האזרחי-לאומי.
להרחבה אודות הסקרים בקרב כל אוכלוסיה, ראו קישורים בגוף הטקסט
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] במהלך הסקרים הטלפוניים הראשונים התברר כי ישנו קושי עצום לזכות בשיתוף פעולה מצד המתנדבים הערבים, זאת בשל החשש של רבים מפני התנכלויות של גורמים עוינים לשירות. במקביל, נמצא כי חלק גדול מהמתנדבים בעלי המוגבלויות אינם כשירים לענות באופן ברור על חלק גדול מהשאלות שהופנו אליהם ועל כן גובש שאלון מותאם למגבלותיהם ובסופו של דבר הוחלט כי השאלון יועבר ע"י סוקרות פנים-מול-פנים.
[2] "גופים מפעילים" הנם מוסדות, ארגונים ועמותות אשר הוכרו ע"י מנהלת השירות ובהם ניתן לבצע פעילות התנדבותית בתחומים שונים
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו