BannerOrderPublication.jpg

כלים ומאגרי מידע

 

 פרסומי המשרד

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים עלונים וחוברות מידע של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עלונים וחוברות מידע בנושא תעסוקה מפורסמים באתר הפרסומים של תחום תעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

​​ ​

מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה