כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מינהל התעשיות מפרסם הליך תחרותי מעודכן להגשה עד 30.11.14

 
 
הודעה לעיתונות
10/11/2014 00:00
מינהל תעשיות, אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
 
 

 
 
 
חדש
מנהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הליך תחרותי ליבוא מוצרי חלב במכס פטור

 
בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.7 בנושא חלוקת מכסות (להלן: "הוראת מנכ"ל- 2.7") מפורסם בזאת הליך תחרותי לחלוקת מכסות יבוא פטורות  ממכס למוצרי חלב (להלן: "ההליך תחרותי") יובהר כי אין בפרסום זה כדי לגרוע מהוראת מנכ"ל 2.7.

כל הנספחים המצורפים להליך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהימנו.

1. כללי:

מטרת ההליך התחרותי: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום ה-5.4.2014, מפרסם משרד הכלכלה (להלן- "המשרד")  הליך תחרותי זה שמטרתו חלוקת מכסות לייבוא גבינות  בפטור ממכס. ייעוד הליך תחרותי  זה  להביא למכירת הגבינות  שיפורטו להלן  במחיר נמוך לצרכן.
באמצעות ההליך התחרותי ייבחרו היבואנים אשר ייבאו את הטובין לפי הליך תחרותי זה,  במסגרת המכסות הפטורות ממכס המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה במחירים נמוכים לצרכן.

ההטבה המחולקת- פטור ממכס על מוצרי חלב מיובאים כמפורט להלן העומדים בדרישות המופיעות בנספח א' המצ"ב:
 
פרט מכס            תיאור המוצר                   כמות  בטון                           שיעור המכס במכסה
04.06                גבינות                       4,800                                      פטור
0406-2000        
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
 04.06.9090

2. הגדרות:

2.1. בעל ניסיון קמעונאי- שיווק קמעונאי של מוצרי מזון בסכום העולה על 250 מיליון ש"ח בשנה.
2.2. ועדת מכסות- כהגדרתה בסעיף 2.4 בהוראת מנכ"ל 2.7.
2.3. זוכה-  מי שנבחר בהליך תחרותי זה על ידי ועדת המכסות כהגדרתה בנוהל 2.7.
2.4. יבואן ותיק- כהגדרתו בסעיף 2.8 בהוראת מנכ"ל 2.7.
2.5. יבוא משותף- כהגדרתו בסעיף 2.10 בהוראת מנכ"ל 2.7.
2.6. יצרן- יצרן מוצרי חלב אשר בידו רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות המתחייב על פי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] , 1983.
 
  
3. תנאי סף:

המעוניין להגיש הצעה יעמוד בכל התנאים המצוינים בהוראת מנכ"ל 2.7 וכן בכל התנאים שיפורטו להלן במצטבר:
3.1. ניסיון:
על המציע לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
3.1.1. יבואן ותיק, המייבא מוצרי חלב בהיקף שנתי של  לא פחות מ-5,000,000 ₪ בשנה ו/או המייבא מוצרי מזון בהיקף שנתי של לא פחות מ-150,000,000 ₪ בשנה.
3.1.2. יצרן מוצרי חלב.
3.1.3. בעל ניסיון בשיווק קמעונאי של מוצרי מזון בסכום העולה על 250,000,000 ש"ח בשנה.
3.1.4. ניתן יהיה להגיש בקשה ליבוא משותף על ידי שני מציעים המקיימים אחד מהאפשרויות הבאות ובלבד שלא מדובר בשני מציעים קמעונאים:
3.1.4.1. שני המציעים עונים במצטבר על אחד מתנאי הסף המצוינים בסעיפים  3.1.1-3.1.3.
3.1.4.2. כל אחד משני המציעים עונה בנפרד על אחד מתנאי הסף המצוינים בסעיפים 3.1.1-3.1.3. 
3.2. אין באפשרותו של מי שבמועד הגשת ההצעה הינו ספק מוצרי חלב אשר מחזור המכירות שלו לקמעונאים או באמצעות קמעונאים בישראל, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 300,000,000 ש"ח ושמחזיק במחלבה, להגיש הצעה בהליך תחרותי זה. ​

4. מסמכים נדרשים

4.1. על המציע להציג חוזה חתום, המותנה בזכייתו, עם ספק/י המוצרים בארץ/ות המקור עבור כל הכמות המיובאת במכסה  לפי הליך תחרותי זה.
4.2. ככל שהמציע אינו משווק קמעונאי (להלן: "מציע שאינו קמעונאי"), יהיה עליו להציג חוזה חתום, המותנה בזכייה בהליך תחרותי, עבור מינימום 70% מכמות הזכייה הפוטנציאלית, עם משווק/י מזון קמעונאיים אשר לו/להם מחזור כספי, לחוד או במצטבר, העולה על 600,000,000 ש"ח לשנה במחירים לצרכן. בחוזה יצוין במפורש כי המשווק מתחייב שלא למכור את המוצר/ים במחיר העולה על המחיר שננקב  בהצעה שהוגשה  (להלן: "חוזה יבואן קמעונאי"). לחוזה תצורף רשימת כל החנויות שהקמעונאי מתחייב להפיץ בהן את הטובין, בהתאם לנספח ה' המצ"ב. היה ומדובר על מציע שהוא קמעונאי סעיף זה יחול עליו עם השינויים המחויבים. יובהר בזה כי ככל שיזכה המציע בהליך תחרותי זה, יהיה עליו למכור את כל הכמות המיובאת במכסה לפי הליך זה, למעט המכסה הנוספת כמשמעותה בסעיף 7.4, במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב בהצעה שהוגשה.
4.3. ככל שהדבר נדרש על פי דין, על הזוכה יהיה להציג תוך 30 יום  ממועד ההודעה על זכייתו פטור מאישור בית הדין להגבלים עסקיים להסדר כובל שניתן על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, זאת, בהתאם לסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בגין ההסכם הנזכר בסעיף 4.2 לעיל. יובהר כי במידה ולא יעמוד הזוכה בדרישה זו ועדת המכסות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את זכייתו ולהכריז על המציע שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה במכסה. 
4.4. על הזוכה יהיה להציג תוך 25 ימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתו את האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות לייבוא הטובין אותם הוא מבקש לייבא. יובהר כי במידה ולא יעמוד הזוכה בדרישה זו ועדת המכסות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את זכייתו ולהכריז על המציע שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה במכסה.

5. ערבות הצעה

5.1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי החברה עצמה ולא ע"י סוכנות ביטוח) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 לפקודת משרד הכלכלה על שם המציע - בסכום של 100,000₪ (מאה אלף ₪) שתעמוד בתוקף עד ליום  31.3.2015. הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ב' להליך התחרותי זה (להלן: "ערבות הצעה").
5.2. תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי ההליך התחרותי. כל חריגה בנוסח הערבות (גם חריגה שלכאורה מטיבה עם המשרד, כגון סכום ערבות גבוה יותר, תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכד') עלולה להביא לפסילת ההצעה.
5.3. המשרד יהיה רשאי לדרוש את הארכת/ות תוקף הערבות. הארכת הערבות תעשה על חשבון המציע.
5.4. החייב בערבות יהיה המציע עצמו וכל סטייה מהנוסח המפורט לערבות בנספח ב' המצ"ב תביא לפסילתו.
5.5. הערבות תוחזר למציעים שלא זכו בהליך התחרותי 120 יום לאחר מתן ההודעה לזוכים או עם ביטול ההליך התחרותי, לפי המוקדם מבניהם.
5.6. חילוט והחזרת ערבות הצעה
המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר אחד או יותר מהמפורט להלן:
5.6.1. המציע נהג במהלך ההליך התחרותי בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
5.6.2. מציע מסר לוועדת המכסות מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
5.6.3. מציע חזר בו מהצעתו שהגיש לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת הליך זה.
5.6.4. לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת ההליך התחרותי, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות בפרסום זה על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם לקבלת רישיון ליבוא במסגרת המכסה, לרבות המצאת המסמכים הנדרשים והנספחים חתומים כנדרש, וכן המצאת ערבות ביצוע בתוך פרק הזמן שנקבע בהליך זה.
5.6.5. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו עפ"י כל דין.
5.7. יובהר כי די באי עמידה באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת ההצעה כולה.
5.8. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים המוכיחים את עמידתו בכל תנאי הסף הנ"ל.

6.  ערבות ביצוע:

6.1. כתנאי לקבלת רישיון המכסה יפקיד הזוכה ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי החברה עצמה ולא ע"י סוכנות ביטוח) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 לפקודת המשרד בנוסח המצורף בלבד (נספח ג').
6.2. גובה הערבות תעמוד על סך של  1,500,000₪ (מיליון וחמש מאות אלף ₪).
6.3.  הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הרישיון ועד לאחר 60 ימים ממועד פקיעתו. אם תוארך תקופת הרישיון מכל סיבה שהיא יידרש הזוכה להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד ל-60 יום לאחר פקיעת הרישיון בהתאם להארכה שניתנה.
6.4. יובהר, כי ללא הפקדת הערבות עד המועד עליו החליטה הוועדה, רשאית הוועדה לבטל את הרישיון של הזוכה.
6.5. המשרד יהיה רשאי לחלט את סכום הערבות או חלקו, במידה והזוכה לא קיים חובותיו לפי פרסום זה או לפי הוראת מנכ"ל 2.7 או לפי תנאי הרישיון וזאת לאחר שהזוכה קיבל הודעה על אי קיום חובותיו ולא תיקן את המעוות עפ"י דרישה הוועדה בתוך 30 יום מתאריך ההודעה.
6.6. החייב בערבות יהיה הזוכה עצמו וכל סטייה מהנוסח המפורט לערבות בנספח ג' המצ"ב תביא לפסילתו. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הגשת ההצעה).
6.7. אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של מימושה. המשרד יהא רשאי בכל זמן לתבוע סכום גבוה יותר מהזוכה. כמו כן, מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על פי כל דין.

7. אמות מידה להליך בחירת ההצעה:

7.1. הצעת המחיר:
7.1.1. על המציע לפרט את  גודל ההקצאה (ביחידת משקל של טון) שהוא מעוניין לקבל במסגרת ההליך התחרותי. סך הכמות המבוקשת לא תפחת  מ- 860 טונות ולא תעלה על 1430 טונות  (ראה נספח ד' מצ"ב).
7.1.2. על המציע לציין את המחיר המקסימאלי לצרכן עבור כל 100 גרם גבינה. יובהר כי אין באמור משום לקבוע שיש לשווק רק באריזות של 100 גרם. (ראה נספח ד' מצ"ב).
7.1.3. על המציע לכלול בהצעתו פריט אחד או יותר מתוך הפריטים המפורטים בסעיף 1 (כללי) לעיל. יובהר כי המציע יציין רק  מחיר אחד  מקסימאלי לצרכן עבור  מגוון הפרטים שביקש לייבא במסגרת תהליך תחרותי זה.  (ראה נספח ד' מצ"ב).
7.1.4. המציע יצהיר כי הוא מתחייב למכור לפחות 70% מהמכסה בה יזכה וכי המוצרים המיובאים על ידו במכסה הפטורה ממכס (קרי כמות א' כאמור בסעיף 7.3.1) ימכרו לצרכן במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב בהצעת המחיר. אין באמור משום למנוע מהמציע לערוך מבצעים אשר משמעותם תשלום נמוך יותר ליחידה. (ראה נספח ד' מצ"ב).
7.1.5. המציע לא יהיה רשאי לגבות מחיר גבוה יותר עבור שירותי אריזה, פריסה וכיו"ב. ככל שהוא מתכוון לארוז או להעביר את המוצר תהליכים נוספים, עליו לשקלל את השירות במחיר הנקוב בהצעה לפי הליך זה.
7.2. ניקוד המציעים ייעשה על פי המחיר הזול ביותר לצרכן.
7.3. הכמות המחולקת בהליך תחרותי תוקצה לפי דירוג המחירים מהזול ליקר לפי האבחנה הבאה-
7.3.1 כמות א'- 4,300 טון- כמות זו תהא כפופה לכל ההוראות בהליך זה ולפיכך תימכר במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב בהצעה.
7.3.2 כמות ב'- 500 טון- כמות נוספת אשר תחולק רק לזוכים בכמות א'. כמות זו אינה מוגבלת להוראות הליך זו לרבות להתניית המחיר, ומשכך מאפשרת לזוכים בה למכור כמות זו בכל מחיר בו ירצו.
7.3.3 כמות א' (4,300 טון) תוקצה  בהתאם לכמות שהתבקשה ע"י כל מציע עד לחלוקת כל הכמות המוקצית בהתאם להליך תחרותי זה. 
7.3.4 היתרה של הזוכה האחרון לא תפחת מ-  250 טון. במידה והיתרה נופלת מ- 250 טון  הוועדה תציע אותה באופן שוויוני לכל אחד משלושת הזוכים.
7.3.5 ככל ותישאר יתרה מכמות א' (4,300 טון), תהיה רשאית ועדת המכסות להציע אותה לזוכים בהליך, אשר יתחייבו למכור אותה לצרכן במחיר המקסימאלי עליו התחייבו בהצעת המחיר. למען הסר ספק, יובהר כי ככל שהזוכים בהליך התחרותי יסרבו לייבא את היתרה, היא לא תחולק- לא בהליך תחרותי זה ולא באופן אחר.
7.4 כמות ב' (500 טון) תתחלק בין הזוכים בהליך התחרותי (בכמות א') אשר ידורגו לפי הצעת המחיר שהגישו. במסגרת כמות ב', הזוכים יקבלו מכסה נוספת כמפורט להלן: 
7.4.1 מקום ראשון – כמות נוספת של 180 טונות.
7.4.2 מקום שני – כמות נוספת של 150 טונות.
7.4.3 מקום שלישי – כמות נוספת של 100 טונות.
7.4.4 מקום רביעי – כמות נוספת של 50 טונות.
7.4.5 מקום חמישי – כמות נוספת של 20 טונות.
 
7.5 ועדת המכסות תהא רשאית להתחשב בניסיון קודם של המציע עמה או עם  גורמים אחרים ככל שידוע לוועדת המכסות על ניסיון זה, לטוב ולרע.

8 בקרה למימוש המכסה:

8.1 הזוכה בהליך התחרותי מתחייב לפרסם בלפחות שני עיתונים נפוצים אחד מהם בשפה הערבית  את המכירה באופן שמיידע את הציבור על המחירים, המוצרים הנמכרים ושמות המשווקים הקמעונאיים המציעים את המוצרים. 
8.2 על הזוכה בהליך תחרותי למכור את הכמות לה התחייב בהליך תחרותי בתום לא יותר מ-12 חודשים מיום קבלת המכסה. בהמשך לאמור לעיל, על כל זוכה להגיש את המסמכים המפורטים בסעיף 6.6. להוראת מנכ"ל 2.7 או מסמך אחר לפי דרישה.
8.3 עם זאת, אם אחד הזוכים לא ייבא לפחות 35% מהכמות שהוקצתה לו תוך 180 ימים ממועד ההקצאה רשאית הוועדה לבטל  את רישיונו, לחלט את ערבות הביצוע  ולחלק את היתרה שטרם ייבא למציעים אחרים . לצורך כך, על הזוכה החדש יהיה להגיש את המסמכים המצוינים בסעיף 6.6 להוראת מנכ"ל 2.7 על מכירות הטובין שהתבצעו עד ליום 30.6.15.

9 שונות:

9.1 תוקף רישיון היבוא יהיה עד ליום 31.12.2015.
9.2 רישיון היבוא שיונפק הוא אישי ולא ניתן להעברה.
9.3 במקרה שהזכייה של אחד הזוכים לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 120 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות אלה ועדת המכסות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להכריז על המציע שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה במכסה שלא נוצלה. 
9.4 ועדת המכסות תהיה רשאית בכל עת לבטל הליך תחרותי זה כמו גם לפרסם הליך תחרותי חדש במקום הליך תחרותי זה, בכל שלב כפי שיראה לנכון. המשרד לא יהיה חייב לפצות מי מהמציעים באחד המקרים המתוארים לעיל, בכל צורה שהיא.
9.5 ועדת המכסות תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצאה את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו.
9.6 חרף האמור לעיל בסעיפים 5.2 ו-5.7, ועדת המכסות רשאית להחליט כי אי עמידה בתנאי סף היא כתוצאה מטעות סופר או טעות חשבונית בהצעה או טעות אחרת הניתנת לתיקון לפי כל דין, ולתקנה. ההחלטה והתיקון כאמור יירשמו בפרוטוקול.
9.7 המציע יציין בהצעתו  את החלקים המהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי שאין למסרם.
9.7.1 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
9.7.2 יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכסות בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין, בין השאר, לחוק חופש המידע התשנ"ח-1999, ולהלכה פסוקה וכן לאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
9.8 במקרה של שינוי חריג בשערי החליפין, העולה על 10% שינוי בשער הדולר או היורו, הנמדד מהיום האחרון להגשת הצעות ורק אם הצהיר הזוכה במועד הגשת הבקשה על מטבע החוץ בו הוא משתמש עבור היבוא,יהיה רשאי הזוכה לעדכן את המחיר לאחר אישור  ועדת המכסות. במקרה והזוכה לא פנה לוועדת המכסות בבקשה לעדכן את המחיר תהיה רשאית הוועדה, אם מצאה לנכון, לפנות לזוכה בבקשה לעשות כן.
9.9 אין במור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למשרד.​

10 מועד אחרון להגשת הבקשה ואופן הגשת ההצעה:

10.1 ההצעה (על כל נספחיה) תוגש בחמישה עותקים (מקור + 3 העתקים+ עותק אחד בו מסומנים החלקים הסודיים לגישת המציע באופן ברור וחד משמעי בהתאם לסעיף 9.5). הפונה או מי מטעמו המגיש את הבקשה יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים של וועדת המכסות המוצבת בקומת הכניסה בבנין ג'נרי, רח' בנק ישראל 5 ירושלים  עד ליום 30.11.14 בשעה 16:00.
10.2 יודגש כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח.

11   כנס מציעים:
 

ביום 5.11.14 בשעה  10:00 יקיים המשרד כנס מציעים בחדר ההדרכה של בנין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים. בכנס יינתן הסבר על ההליך ותתאפשר שאילת שאלות בנוגע להליך זה. כמו כן, תהא זו גם הזדמנות לכל מי שחושש כי עשוי להיפגע מההליך להעלות הערות.
  
נספחים להורדה: