כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

 יתרות מכסות מזון לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
19/06/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

חלוקת המכסות

 

 1.  הקצאת הכמויות תיערך לפי שיטות החלוקה כפי שהתפרסמו  בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.7 שעניינה חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת    (להלן: "הוראת מנכ"ל 2.7"). יש לעיין היטב בהוראת המנכ"ל  ולמלא הבקשות בקפדנות.
 2. לרשות הפלסטינית יוקצו כמויות מהמכסות בהתאם להסדר.
 3. יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
  (הערה: במידה ואחד המסמכים המתבקשים אינו רלוונטי למבקש יש לצרף דף ריק)
  יבואן שקיבל מכסה במסגרת סעיף 3.13 (מכסות בעלות ביקוש גבוה, המפורטות בנספח 2 בהוראת מנכ"ל) וניצל למעלה ממחצית מכסתו יצרף לבקשתו אישור רו"ח על ביצוע מכירת הטובין עבור המכסה האחרונה שנוצלה. האישור יכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 3.13.1, ו-3.13.2  בהוראת מנכ"ל 2.7.
 4. בקשות שיוגשו באמצעות הפקס או בדוא"ל או בכל דרך אחרת, לא תתקבלנה.
 5. לאחר תום המועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן יהיה  להגיש מסמכים נוספים. יבואן אשר בקשתו לוקה בחסר לא תובא לדיון כמפורט בסעיף 10.2.3 בהוראת מנכ"ל 2.7.
 6. יבואן תעשיה יסווג עצמו כתעשייה רק כאשר הטובין משמשים אותו כחומר גלם לייצור.
 7. כל יבואן יגיש בקשה אחת בלבד לכל מכסה . יובהר בזאת כי כל מכסה יכול שתכיל מספר פרטי מכס.
 8. היבואן אמור לקבל מכתב אישור בו מצויין מספר הבקשה. יודגש, רק מכתב אישור הנושא את הכותרת "אישור קליטת בקשתך מספר ______ מיום ______ " מהווה אישור לקליטת הבקשה במערכת הממוחשבת כמפורט בסעיף 10.2.1 בהוראת המנכ"ל 2.7
 9. על היבואן חלה האחריות לבדוק ב"סטטוסנט"  באיזה מצב נמצאת בקשתו כמפורט בסעיף 10.2.2 בהוראת המנכ"ל 2.7.
 10. בקשות ניתן להגיש החל מ-19.6.2016 עד 30.6.2016
 11. ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מהנאמר "בהוראת המנכ"ל 2.7 או בכל דין.
 
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00.
כתובת המשרד– רח'בנק ישראל 5 ירושלים. כתובת אתר האינטרנט – www.economy.gov.il
טלפון 02-6662521, 02-6662399
 
בקשות שתתקבלנה לפני או אחרי המועדים הנ"ל – תפסלנה
 
 
להלן רשימת יתרות המכסות מהאיחוד האירופאי, ארה"ב, טורקיה, ירדן, מכסיקו, מדינותWTO  (גאט"ט), קנדה וממדינות המרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי).
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה