כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

חלוקת יתרות מכסות יבוא בפטור ממכס או במכס מופחת שלא נוצלו בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס במהלך שנת 2017

 
 
הודעה לעיתונות
15/06/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

חלוקת המכסות

1. הקצאת הכמויות תיערך לפי שיטות החלוקה כפי שהתפרסמו  בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.7 שעניינה חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת    (להלן: "הוראת מנכ"ל 2.7"). יש לעיין היטב בהוראת המנכ"ל  ולמלא הבקשות בקפדנות.

 

2.  לרשות הפלסטינית יוקצו כמויות מהמכסות בהתאם להסדר.

 

3. יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים: למילוי טופס מקוון, לחצו כאן.

 

במידה ואחד המסמכים המתבקשים אינו רלוונטי למבקש יש לצרף דף ריק.

 

יבואן שקיבל מכסה במסגרת סעיף 3.13 (מכסות בעלות ביקוש גבוה, המפורטות בנספח 2 בהוראת מנכ"ל) וניצל למעלה ממחצית מכסתו יצרף לבקשתו אישור רו"ח על ביצוע מכירת הטובין עבור המכסה האחרונה שנוצלה. האישור יכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 3.13.1, ו-3.13.2  בהוראת מנכ"ל 2.7.

 

4. בקשות שיוגשו באמצעות הפקס או בדוא"ל או בכל דרך אחרת, לא תתקבלנה

 

5. לאחר תום המועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן יהיה  להגיש מסמכים נוספים. יבואן אשר בקשתו לוקה בחסר לא תובא לדיון כמפורט בסעיף 13.1.2.3 בהוראת מנכ"ל 2.7.

 

6.  יבואן תעשיה יסווג עצמו כתעשייה רק כאשר הטובין משמשים אותו כחומר גלם לייצור.

 

7.  כל יבואן יגיש בקשה אחת בלבד לכל מכסה . יובהר בזאת כי כל מכסה יכול שתכיל מספר פרטי מכס.

 

8. היבואן אמור לקבל מכתב אישור בו מצויין מספר הבקשה. יודגש, רק מכתב אישור הנושא את הכותרת "אישור קליטת בקשתך מספר ______ מיום ______ " מהווה אישור לקליטת הבקשה במערכת הממוחשבת כמפורט בסעיף 13.1.2.1 בהוראת המנכ"ל 2.7 

 

9.   על היבואן חלה האחריות לבדוק ב"סטטוסנט" באיזה מצב נמצאת בקשתו כמפורט בסעיף 13.1.2.2 בהוראת המנכ"ל 2.7.

 

10.  בקשות ניתן להגיש החל מ- 19.6.17  עד 26.6.17

11. ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מהנאמר "בהוראת המנכ"ל 2.7 או בכל דין.

 

 
בקשות שתתקבלנה לפני או אחרי המועדים הנ"ל – תפסלנה
 
לרשימת יתרות המכסות

קבלת קהל

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00.

כתובת המשרד: רח' בנק ישראל 5 ירושלים.

כתובת אתר האינטרנט: WWW.ECONOMY.GOV.IL

טלפון: 02-6662399

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה