כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסות לשנת 2015 להגשה החל מ-26.10.1014 עד 13.11.2014

 
 
הודעה לעיתונות
26/10/2014 00:00
מינהל סחר חוץ, מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
מינהל תעשיות
מדינת ישראל
משרד הכלכלה
מינהל תעשיות

מכסות יבוא בפטור ממכס או במכס מופחת

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס במהלך
שנת  2015  

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.


1. הקצאת הכמויות תיערך לפי שיטת החלוקה כפי שהתפרסמה בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.7 שעניינה חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת    (להלן: "הוראת המנכ"ל 2.7"). תשומת לב המבקשים לשינויים שחלו בהוראת המנכ"ל 2.7

2. יש לעיין היטב בהוראת המנכ"ל  ולמלא הבקשות בקפדנות.

3. לרשות הפלסטינית יוקצו כמויות מהמכסות בהתאם להסדר.

יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
(הערה: במידה ואחד המסמכים המתבקשים אינו רלוונטי למבקש יש לצרף דף ריק)

4. בקשות שיוגשו באמצעות הפקס או בדוא"ל או בכל דרך אחרת, לא תתקבלנה.

5. לאחר תום המועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן יהיה  להגיש מסמכים נוספים. יבואן אשר בקשתו תלקה בחסר  לא תובא לדיון.
 
6. יבואן תעשיה יסווג עצמו כתעשייה רק כאשר הטובין משמשים אותו כחומר גלם לייצור.

7. כל יבואן יגיש בקשה אחת בלבד לכל מכסה . יובהר בזאת כי כל מכסה יכול שתכיל מספר פרטי מכס.

8. היבואן אמור לקבל מכתב אישור בו מצויין מספר הבקשה. יודגש, רק מכתב אישור הנושא את הכותרת "אישור קליטת בקשתך מספר ______ מיום ______ " מהווה אישור לקליטת הבקשה במערכת הממוחשבת כמפורט בסעיף 10.3 בהוראת המנכ"ל.

9. על היבואן חלה האחריות לבדוק ב"סטטוסנט" באיזה מצב נמצאת בקשתו כמפורט בסעיף 10.4 בהוראת המנכ"ל.

10. תוקף הרישיונות שיינתנו  יהיה עד 15.4.2015 

11. יבואן שקיבל מכסה ולא הצליח ליבא את הטובין רשאי לבקש הארכת תוקף אם יפנה סמוך למועד תוקף פקיעת הרשיון בצרוף שטר מטען והסבר על עיכוב בביצוע היבוא כמפורט בסעיף 7.4 להוראת המנכ"ל.
 
12. בקשות ניתן להגיש מ-26.10.2014 עד 13.11.2014 (טבלה 1)

13. רישיונות שיחולקו בשיטת "כל הקודם זוכה" או בשיטה של הגרלה (אם הביקוש עולה על גובה המכסה) יהיו בתוקף שלושה חודשים בלבד מיום הוצאתם. יודגש כי לא ניתן להחזיר רשיונות אלו כמפורט בסעיף 8.7. הארכת תוקף לרשיונות אלה רק עם הצגת שטר מטען או חוזה אספקה חתום ע"י הספק כמפורט בסעיף 5.7.4 ולחודש אחד בלבד כמפורט בסעיף 5.7.5. בהוראת המנכ"ל.

בקשות למכסות אלה יש להגיש החל
מ-1.12.2014 ועד ליום18.12.2014
(טבלה 2)

14. יודגש! יבואן אשר לא ינצל את המכסה ולא יחזיר את הרישיון לפני פקיעת תוקף הרישיון  כמפורט בהוראת מנכ"ל 2.7 לא יקבל רישיון נוסף במהלך אותה שנה ובשנה שלאחריה, כמפורט בסעיף 8.6.


15. ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מהנאמר "הוראת המנכ"ל 2.7" או בכל דין.


שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00.
כתובת המשרד – רח' בנק ישראל 5 ירושלים.כתובת אתר האינטרנט – WWW.ECONOMY.GOV.IL

טלפון 02-6662521, 02-6662524 
 
בקשות שתתקבלנה לפני או אחרי המועדים הנ"ל – תפסלנה

להלן רשימת המכסות מהאיחוד האירופאי, ארה"ב, טורקיה, ירדן, מכסיקו, מדינותWTO  (גאט"ט), קנדה וממדינות המרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי).

​​רשימת המכסות להגשה החל מ-26.10.2014 עד 13.11.2014

רשימת המכסות לחלוקה בשיטת כל הקודם זוכה או הגרלה להגשה החל מ-1.12.14 עד 18.12.14