הגדל גופן הקטן גופן
תמונה גרפית
דף הבית תמונה גרפיתיצירת קשר תמונה גרפית תמונה גרפיתפניות ציבור תמונה גרפית תמונה גרפית
 תמונה גרפית
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה> התאמות במקום העבודה > שאלות ותשובות
התאמות במקום העבודה
תמונה גרפיתתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות
תמונה גרפיתטפסים
תמונה גרפיתסוגי התאמות
תמונה גרפיתעלוני מידע
תמונה גרפיתשאלות ותשובות
תמונה גרפיתמצגת בנושא התאמות ונתוני ביצוע
תמונה גרפיתמסמך המלצות לשינוי התקנות
תמונה גרפיתמורשי נגישות
תמונה גרפיתהשתתפות במימון מבדקי קבלה והכשרות
תמונה גרפיתהשתתפות בשכרו של עובד מלווה מטעם המעסיק
תמונה גרפיתתהליך הטיפול בבקשה
תמונה גרפיתוועדות מלוות
תמונה גרפיתבטיחות בעבודה
 

גרסת הדפסה


שאלות ותשובות שכיחות

שאלה

האם בכל מקרה מנוכה למעסיק השתתפות עצמית מסכום השתתפות המדינה?

 

תשובה

לא.

לפי התקנות, המעסיק צריך לשאת בנטל מימון ההתאמה, בהתאם לגודל העסק.

אם עלות ההתאמה נמוכה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, השתתפות המדינה תינתן בניכוי הנשיאה בנטל. אך אם עלות ההתאמה גבוהה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, הוא יקבל את הסכום המירבי שמגיע לו, שכן הוא כבר נשא בנטל בדרך של מימון ייתרת העלות של ההתאמה.

לדוגמא – מעסיק שזכאי לסכום מירבי של 19,000 ₪ מבקש לרכוש התאמה עבור עובדו שעלותה 14,000 ₪, יקבל השתתפות מהמדינה על סך 13,000 ₪ (לאחר נשיאה בנטל של 1,000 ₪).

אך עם אותו מעסיק נדרש לרכוש התאמה שעלותה 22,000 ₪, הוא יקבל את מלוא הסכום, 19,000 ₪, השתתפות מהמדינה שכן הוא נשא בנטל של 3,000 ₪.

 

שאלה

כיצד ניתנת השתתפות המדינה במימון התאמות שהן מתמשכות לאורך חיי העבודה ואינן רכישה חד פעמית של מוצר או אביזר?

 

תשובה

השתתפות המדינה במימון התאמות שמטבען הן מתמשכות לאורך זמן ואינן הוצאה חד פעמית ניתנת, בהתאם לאמור בתקנות, למשך שנה אחת, ועד לסכום המירבי שיכול המעסיק לקבל. הזכאות של המעסיק למימון חוזר של אותה התאמה מתחדשת אחת לחמש שנים.

לדוגמא, אם עובד עם מוגבלות נדרש להדרכה וליווי צמוד של עמית לעבודה לאורך זמן, חישוב עלות ההתאמה (הליווי המתמשך) תעשה לפי שכרו של העובד המלווה במשך שנה אחת ועד לגובה המקסימלי לו זכאי המעסיק. המעסיק יוכל להגיש בקשה למימון של אותה ההתאמה לאחר 5 שנים.

 

שאלה

כיצד מחושבת השתתפות המדינה במימון התאמה שהיא ליווי והדרכה מתמשכים לעובד עם מוגבלות על-ידי עובד מן המניין?

 

תשובה

חישוב עלות ההתאמה מתבסס על עלות השכר השנתי של העובד המדריך/המלווה.

הכלל בו נוהג המטה לחישוב עלות ההתאמה הוא:

-          מנהל-מדריך של עובד אחד  - ההשתתפות בשיעור של 15% מעלות השכר השנתי

-          מנהל-מדריך של שני עובדים - ההשתתפות בשיעור של 20% מעלות השכר השנתי

-          מנהל-מדריך של שלושה עובדים ומעלה - ההשתתפות בשיעור של 25% מעלות השכר השנתי

להרחבה על אופן חישוב ההתאמה, אופן ביצוע התשלום והגשת הטפסים לחץ כאן

 

שאלה

האם יש אפשרות לשדרג התאמה גם לפני שעברו 5 שנים מאז שניתנה ההשתתפות במימון שלה?

 

תשובה

כן.

אם התאמה שנרכשה בסיוע המדינה באמצעות התקנות אינה עונה עוד על צרכי עבודתו של העובד, היא אינה משמשת עוד כראוי את העובד ואינה ניתנת לתיקון בהשקעה סבירה, ניתן להגיש בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שדרוג של התאמה זו. עם זאת, חובתו של המעסיק לשמור על ההתאמה ולהחזיקה במצב טוב וראוי לשימוש העובד.

 

שאלה

האם אחזקה ותחזוקה שוטפת של התאמה, שיש להן עלות כספית, מוגדרות כחלק מעלות ההתאמה לצורך השתתפות המדינה במימון?

 

תשובה

לא.

התקנות קובעות במפורש כי "עלות ההתאמה" אינה כוללת עלות תחזוקתה ותיקונה של ההתאמה.

 

שאלה

האם סכום ההשתתפות מותנה בסוג המוגבלות?

 

תשובה

רק בבקשות למימון מוגדל עד 60,000 ₪ מותנית ההשתתפות בסוג המוגבלות.

השתתפות במימון התאמה במקרקעין (הנגשת שירותים, הרחבת פתחים, מעלית וכן הלאה) ניתנת למעסיק של עובד עם מוגבלות בניידות – 75% ומעלה. במקרה זה המעסיק נדרש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הבריאות.

למעסיק של עובד עיוור המחזיק בתעודת עיוור ניתנת השתתפות במימון אמצעי מחשוב מיוחדים. כל שאר ההתאמות אינן מותנות בסוג המוגבלות.

 

 

שאלה

גוף ציבורי אינו זכאי להשתתפות במימון התאמות. מהו גוף ציבורי?

 

תשובה

סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998 קובע שגוף ציבורי הוא אחד מאלה:

משרד ממשלתי ויחידות הסמך שלו, הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשות מקומית, תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחיצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי כאמור בפסקה (רשות מקומית כאמור בפסקה (5) או בידי שניהם, תאגיד שהוקם בחוק, חברה ממשלתית, ההסדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל

או כל גוף שמבוקר על-ידי מבקר המדינה (כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה התשי"ח - 1958  (נוסח משולב)) באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

 

את רשימת הגופים המבוקרים על-ידי מבקר המדינה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה
http://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx

 

מעסיק ציבורי צריך לשלם מתקציבו עבור התאמות נדרשות לעובדים עם מוגבלות המועסקים אצלו.

 

שאלה

האם ההשתתפות מותנית בקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי או בהצגת אחוזי נכות שנקבעו על-ידי גוף מוסמך כלשהו?

 

תשובה

ההשתתפות אינה מותנית בקבלת קצבת נכות או בקביעתם של אחוזי נכות לעובד, פרט לבקשות במימון מוגדל כפי שצויין בשאלה 1. די בהצגת אישור כלשהו מרופא משפחה או כל רופא אחר, מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות או כל רשות מוסמכת אחרת המאשרים את עובדת היות העובד בעל מוגבלות.

 

 

שאלה

האם מעסיק אחד יכול לפנות בבקשות למימון השתתפות למספר עובדים?

 

תשובה

כן.

המימון ניתן למעסיק עבור עובד עם מוגבלות. כך, שאם בעסק מועסקים מספר עובדים עם מוגבלות הנזקקים להתאמות, ניתן לקבל השתתפות בגין כל עובד.

אם ההתאמה משרתת מספר עובדים בעלי אותה מוגבלות (לדוגמא – מעלית, רמפה) ניתן להגיש רק בקשה אחת ותינתן יחידת השתתפות אחת במימון.

 

שאלה

מה קורה כאשר יש עובד עם כמה מוגבלויות?

 

תשובה

ישנם מקרים בהם מעסיק יוכל לקבל מהמדינה יותר מיחידת השתתפות אחת. לדוגמא, עם מועסק אצלו עובד עם מוגבלות בניידות 75% וגם כבד ראיה, הוא יוכל לקבל גם השתתפות במימון התאמות במקרקעין (מימון מוגדל) וגם במימון תוכנת מסך מוגדל למחשב (בסעיף מימון רגיל).

 

 

שאלה

מה הם הטפסים הדרושים לשם טיפול בבקשה?

 

תשובה

טופס הבקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות על כל נספחיו לטופס לחץ כאן חתום על ידי המעסיק והעובד.

בנוסף יש לצרף לבקשה מסמך שמעיד על מוגבלותו של העובד.

 

שאלה

מי יכול להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות?

 

תשובה

רק המעסיק רשאי להגיש בקשה להשתתפות במימון התאמה.

עם זאת, העובד יכול להביא לידיעת המעסיק את האפשרות לקבל עזרה במימון ההתאמות ולסייע למעסיק להשלים את הגשת הבקשה (העברת מסמך המעיד על מוגבלותו, חתימה המאשרת את אמיתות המידע שהמעסיק מוסר לגביו).

 

שאלה

למי ולאן יש לשלוח את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים?

 

תשובה

למידע נוסף ולסיוע בקבלה ומילוי טפסים ניתן לפנות בדרכים הבאות:

טלפון: 1-700-70-78-71 | דוא"ל:  atamot@taldor.co.il

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, התאמות במקום העבודה
חברת טלדור - לידי יוסף בשארה
רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, ת.ד 1888, חולון 5811801

באמצעות שליח
חברת טלדור - לידי יוסף בשארה
בית חסון רחוב אימבר 7 קריית אריה, פתח-תקווה, קומת כניסה.

אתר האינטרנט: WWW.MOITAL.GOV.IL

 

שאלה

האם ניתן לערער על החלטת המנהל?

 

תשובה

כן, ניתן לערער על החלטת המנהל בדרכים הבאות:

להגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה טופס בקשה לדיון חוזר, בתוך 10 ימים ממועד החלטת המנהל בבקשה.

על-פי התקנות, ניתן גם להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, על החלטות המנהל.

 

 

שאלה

במי ניתן להיעזר בהסברים על התהליך ובסיוע במילוי הטפסים?

 

תשובה

סיוע ומידע ניתן לקבל במוקד המידע :

למידע נוסף ולסיוע בקבלה ומילוי טפסים ניתן לפנות בדרכים הבאות:

טלפון: 1-700-70-78-71 | דוא"ל: atamot@taldor.co.il

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, התאמות במקום העבודה
חברת טלדור - לידי יוסף בשארה
רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, ת.ד 1888, חולון 5811801

באמצעות שליח
חברת טלדור - לידי יוסף בשארה
רחוב אפעל 3 , קרית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה)

אתר האינטרנט: WWW.MOITAL.GOV.IL

 

שאלה

האם ההשתתפות ניתנת כהלוואה?

 

תשובה

לא. אמנם ההשתתפות ניתנת בשלב ראשון כהלוואה/מענק מותנה, אך לאחר שנה נבדק האם התקיימו התנאים להפיכתה של ההלוואה למענק. התנאים הם:

-          העובד הועסק לתקופה של 12 חודשים, בהיקף של שליש משרה לפחות

-          ממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד בין המעביד לבין העובד עם המוגבלות

 

שאלה

מה קורה אם העובד שעבורו ביקשו התאמה אינו עובד לאחר שנה? האם המעסיק צריך להחזיר את כספי ההשתתפות שניתנו לו?

 

תשובה

התקנות קובעות כי אם לאחר שנה העובד שעבורו התבקשה ההתאמה אינו מועסק עוד, ההשתתפות תהפוך בכל זאת למענק אם הוכח למנהל שהמעסיק פעל בתום לב ועשה מאמץ סביר להמשך העסקת העובד ואם זה לא התאפשר, המעסיק עשה מאמץ סביר להעסיק עובד אחר עם מוגבלות אשר זקוק לאותה התאמה.

אם לא התקיימו התנאים האמורים, המעסיק יתבקש להחזיר את ההשתתפות שניתנה לו, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת המנהל.

 

בכל מקרה, סכום ההשתתפות בעלות הדרכה ראשונית למעביד, הוא מענק  מעת תשלומו למעסיק.

 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל.
© Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.