חוקים ונהלים

 

 חוקים, תקנות וצווים

 
 
 
 
 

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חוקים, תקנות וצווים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר תעסוקה​ של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

חיפוש חוקים, תקנות וצווים
סוג חקיקה:
 
 
 
שם החיקוקמטהנושא  
חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959
מענקים והטבות למשקיעים
צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), תשס"ח-2008
מענקים והטבות למשקיעים
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), תשס"ז-2007
מענקים והטבות למשקיעים
צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), תשמ"א-1981
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), תשס"ז-2007
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), תשע"א-2011
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), תשנ"ח-1997
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת היתר בניה לבנינים להשכרה), תשל"א-1971
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל"ח-1977
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ח-2018
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש"ם-1979
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), תשס"ז-2007
מענקים והטבות למשקיעים
תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), תשע"ב-2012
מענקים והטבות למשקיעים
 
​ההפניה לנוסח המלא של החוק באדיבות אתר "נבו".