OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 שקיפות

 
 
 

גילוי תקופתי ומוסדר

מיזמים נדרשים לגילוי תקופתי ומוסדר של מידע מהותי על פעילויות, מבנה, מצב פיננסי וביצועים.

הקווים המנחים כוללים פריטי מידע מתוך הנחיות OECD לממשל תאגידי (המתמקדות בחברות ציבוריות), וכן מתייחסים לתחומים נוספים כגון מידע מהותי על גורמי סיכון ועל מדיניות החברה בתחומים חברתיים וסביבתיים.

כמו כן, מעודדים את החברות למסור מידע נוסף כגון קוד התנהגות עסקי, מדיניות וקודים שאומצו בתחום אחריות תאגידית והביצועים ביחס לקודים אלו, מנגנונים פנימיים לבקרה וניהול סיכונים, יחסים עם עובדים ומחזיקי עניין.
 
חובת הגילוי והדיווח (הפיננסי והלא-פיננסי) אין משמעה כי יוטלו עומס אדמיניסטרטיבי או עלויות בלתי סבירות על המיזמים.
 
אין ציפייה כמו כן, כי המיזמים יגלו מידע העלול לסכן את מעמדם התחרותי, אלא אם כן הגילוי הכרחי לצורך קבלת החלטות של משקיעים או לשם הימנעות מהטעיית משקיעים.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו