OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מבוא

 
 
קווים המנחים הם המלצות שממשלות מפנות במשותף אל מיזמים בינלאומיים, המהוות עקרונות ואמות מידה של נוהג תקין. המיזמים פועלים בהתאם לקווים המנחים באופן וולנטרי, והקווים המנחים אינם ברי אכיפה.  על אף שהקווים המנחים מתייחסים למיזמים רב לאומיים, הציפייה היא כי גם מיזמים מקומיים ינהגו בהתאם להם. בדומה לכך, על אף שיש התחשבות והכרה בהשלכות שיש לגודל החברה על יכולותיה, גם חברות קטנות ובינוניות מצופות לפעול בהתאם לקווים המנחים.
 
הממשלות השותפות לקווים המנחים מעודדות את המיזמים הפועלים בשטחי מדינות שלישיות לנהוג בהתאם לקווים אלו, תוך התחשבות בנסיבות המיוחדות של כל מדינה מארחת.
 
ציות לדין המקומי הינם המחויבות הראשונים של תאגידים. הקווים המנחים אינם באים להחליף או לגבור על דרישות הדין והרגולציה המקומיים. בעוד הקווים המנחים מרחיבים לעיתים את הדרישות מעבר לדין המקומי, אין הכוונה להעמיד את המיזמים במצב של סתירה בין הדין המקומי לבין הקווים המנחים. במקרים בהם ישנם קונפליקטים בין הדין והרגולציה המקומיים לקווים המנחים, על המיזמים לפעול באופן המכבד את הקווים המנחים מבלי להפר את הדין המקומי.
 
הגדרה מדויקת של מיזמים רב-לאומיים איננה נדרשת לצורך הקווים המנחים. בדרך כלל, מיזמים רב לאומיים מורכבים מחברות או מגופים אחרים שהוקמו ביותר ממדינה אחת וקשורים ביניהם כך שיוכלו לתאם את פעולותיהם בדרכים שונות. הקווים המנחים מופנים לכל הישויות בתוך המיזם הרב לאומי (חברות אם ו/או חברות מקומיות), ותיתכן שונות בין הגופים במידת העצמאות ו/או יכולת להפעיל השפעה משמעותית על פעילויותיהם של האחרים. הבעלות יכולה להיות פרטית, ממשלתית או מעורבת.
 
על הממשלות לקדם ולעודד את השימוש בקווים המנחים, בין היתר תוך הקמת נקודות קשר לאומיות המקדמות את ההנחיות ומשמשות כפורום לדיון בכל העניינים המתייחסים להנחיות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו