OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מניעת שוחד ושחיתות

 
 

 

​יזמים לא יציעו, יבטיחו, ידרשו או יתנו שוחד או כל יתרון אחר על מנת להשיג או לשמר פעילות עסקית או יתרון

אחר בנוגע לפעילות עסקית אל מול עובדי ציבור או שותפים לעסקים.

המיזמים מתבקשים גם להתנגד לשידול וסחיטה למתן שוחד. 

 

בין היתר, המיזמים מתבקשים:

 

  •  להימנע משימוש בצדדים שלישיים כגון סוכנים, מתווכים, יועצים, מפיצים, ספקים ושותפים למיזם משותף, להצעת שוחד או יתרון אחר לפקידי ציבור או שותפים עסקיים.
  • לאמץ קוד אתי ומערכות בקרה ניהולית לגילוי ומניעה של מקרי שוחד ושחיתות, תוך הערכת סיכונים בהתחשב בנסיבות התאגיד הספציפי (כגון ענפי התעשייה או האזורים הגיאוגרפיים בהם הוא פועל).
  • למנוע תשלומי זירוז" (small solicitation payments).
  • להשתמש בבדיקת נאותות מתועדת היטב, ככל שרלוונטי לסיכוני השוחד הספציפיים של התאגיד, להעסקה של סוכנים ופיקוח עליהם.
  • להגביר שקיפות ולגלות יוזמה במאמצי המלחמה בשוחד ושחיתות.
  • לפעול להעלאת המודעות בקרב העובדים שלהם.
 
יש לציין שנושא המלחמה בשוחד ושחיתות מטופל על ידי ה- OECD גם במסגרת האמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים אליה הצטרפה גם ישראל.
 
מיקוד האמנה שונה מן הקווים המנחים שכן האמנה דורשת מהחברות בה לחוקק עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר. כך, בישראל חוקקה עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר, במסגרתה העונש המרבי בישראל לעבירה זו הינו שבע שנות מאסר וקנס ששיעורו כיום הוא כ- 1,100,000 ₪ ליחיד וכ- 2,200,000 ₪ לתאגיד, או פי ארבע משווי ההטבה שהושגה או שהתכוון להשיג.
 
מאידך, סעיף מניעת השוחד בקווים המנחים למיזמים רב לאומיים הינו רחב יותר (אך גם כללי יותר), כך למשל, העקרונות מתייחסים גם לצד ה"ביקוש" לשוחד ולא רק לצד ה"היצע" וכן למתן שוחד לשותפים עסקיים (שוחד פרטי).
לפרטים נוספים בנושא האמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים ראה כאן.
 
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו