OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 עיקרי המדיניות

 
 

המיזמים ישאפו ליישם את העקרונות הבאים, הן בפעילותם ובחברות הבת שלהם והן בקשרים עסקיים אותם הם

מנהלים, הכוללים קשרים עם ספקים, מפיצים וזכיינים.

כל זאת, תוך התחשבות במדיניות הנהוגה במדינה שבה הם פועלים:

 

 

 • פיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי להשגת פיתוח בר קיימא.
 • כיבוד זכויות אדם של מי שמושפע מפעילות המיזם.
 • בניית-יכולות מקומית, תוך שיתוף פעולה עם הקהילה, בהתחשב באינטרס העסקי.
 • קידום ההון האנושי (יצירת הזדמנויות תעסוקה ופיתוח מיומנויות בקרב מועסקים).
 • פעילות בהתאם לדין המקומי, תוך הימנעות מקבלת "פטורים" מיוחדים.
 • קידום עקרונות ממשל תאגידי ראויים.
 • הקמת מערכות פנימיות לבקרה וניהול, לביסוס יחסים של אמון הדדי בין המיזם לחברה שבקרבה הוא פועל.
 • קידום מודעות העובדים וציות שלהם לעקרונות הללו.
 • קיום בדיקת נאותות ככלי לזיהוי, מזעור ומניעה של השפעה שלילית של המיזמים – מעשית או פוטנציאלית, למשל
 • במסגרת מנגנון ניהול סיכונים. בדיקת הנאותות מאפשרת גם להסביר כיצד השפעות שליליות אלו טופלו על ידי המיזמים.
 • מניעה או מזעור השפעות שליליות שנובעות באופן ישיר או עקיף מפעילותם, וכן במקרים שהם לא תרמו להשפעות אלו, כאשר ההשפעות קשורות באופן ישיר לפעילותם, מוצריהם/שירותיהם או הקשרים העסקיים שלהם.
 • עידוד, ככל שזה ישים,  שותפים עסקיים כולל ספקים וקבלני משנה, ליישם את עקרונות הקווים המנחים.
 • שיתוף עם מחזיקי עניין על מנת לאפשר להם להציג עמדותיהם בהקשר של החלטות שישפיעו מהותית על קהילות מקומיות.
 • תמיכה במנגנוני whistleblower (חשיפת פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסרית).
 • הימנעות ממעורבות לא ראויה בפעילות פוליטית.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו