OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תעסוקה ויחסים תעשיתיים

 
 

מיזמים יאמצו את העקרונות הבאים, במסגרת הדין והמדיניות הנהוגים במדינה שבה התאגיד פועל והסטנדרטים הבינלאומיים ישימים בתחום יחסי עבודה ותעסוקה:

 

 

  • כיבוד זכות התאגדות העובדים וזכות לניהול משא ומתן קיבוצי.
  • מניעה של עבודת ילדים ועבודה כפויה.
  • אי אפליה של עובדים והקפדה על שוויון הזדמנויות.
  • שמירה על תנאי בטיחות וגהות, העדפה ככל הניתן של העסקת עובדים מקומיים ותרומה לשיפור מיומנויותיהם.
  • בפעילות של מיזמים במדינות מתפתחות, התאגיד יציית לסטנדרטים של תעסוקה ויחסי עבודה בהתאם לנהוג אצל מעסיקים ברי-השוואה במדינה, ובהעדר מעסיקים ברי-השוואה – יספקו את השכר והתנאים המיטביים, ככל שניתן, ולפחות לסיפוק הצרכים הבסיסיים של העובדים ומשפחותיהם.

 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו