מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 חקיקה| הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
שםמטהסוג החיקוקמטה
çå÷ ìòéãåã äù÷òåú äåï, úùé"è-1959çå÷
צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), תשס"ח-2008צווים
öå ìòéãåã äù÷òåú äåï (÷áéòú úçåîé àæåøéí îéåçãéí ìòðéï îôòìé úééøåú), úùñ"æ-2007öååéí
צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), תשמ"א-1981צווים
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (äôçúú îçæåø áñéñ), úùñ"æ-2007ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (äúðééú àéùåøéí - ùëø îéðéîåí), úùò"à-2011ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (ëììéí áãáø ùéðåé ùéòåø ääöîãä ìòðééï çéùåá ääëðñä äçééáú ùì çì÷ îàåùø áîôòì îòåøá), úùð"ç-1997ú÷ðåú
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978תקנות
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (îòð÷ äéùáåï), úùî"ã-1984ú÷ðåú
תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת היתר בניה לבנינים להשכרה), תשל"א-1971תקנות
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (ðëñéí ùåèôéí åäúçééáåéåú ùåèôåú), úùì"ç-1977ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (òøòåøéí ìôé ñòéó 25à ìçå÷), úùì"á-1972ú÷ðåú
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971תקנות
 
12
הבא לעמוד אחרון