מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי - הוראת מנכ"ל 4.5

 
 
שירות זה מאפשר לקהל צרכני גז טבעי להגיש בקשה לקבלת סיוע במימון עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי, לרבות עלויות ההסבה של המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי.

​הסיוע ניתן בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ומתחלק לשני תת-מסלולים, לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים.


לתשומת לבכם, הבקשות שייעמדו בתנאים, יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.

איזורי חלוקה

​מדינת ישראל מחולקת ל-6 אזורים חלוקה, שבכל אחד מהם זכיין הפורס את צנרת החלוקה.


כאשר הצרכנים מרוחקים מצנרת החלוקה, עליהם להתחבר אליה באמצעות צנרת הולכה.
להלן פירוט האזורים:

 • אזור הנגב
 • אזור המרכז
 • אזור הדרום
 • אזור חיפה והגליל
 • אזור חדרה והעמקים
 • אזור ירושלים

המסלולים וגובה הסיוע

 • צריכה בינונית - עבור צריכה שנתית הגבוהה מ- 100,000 מטר מעוקב ונמוכה מ 1- מיליון  מטר מעוקב - עומד הסיוע על סכום כולל של 1,125,000 שקלים.
 • צריכה גבוהה - עבור צריכה שנתית שהינה 1 מיליון מטר מעוקב ומעלה - עומד הסיוע על סכום כולל של 650,000 שקלים.עבור צריכה שנתית שהינה 1 מיליון מטר מעוקב ומעלה - עומד הסיוע על סכום כולל של 650,000 שקלים.

 

התוכנית מעניקה סיוע נוסף לצרכנים המרוחקים מתוואי צינור החלוקה, כדי להקל עליהם את ההתחברות אליו באמצעות צינור ההולכה. גובה המענק הנוסף עומד על 100,000 ₪ לכל קילומטר שהצרכן צריך להתקין עד לתוואי החלוקה, בכפוף להגדרות צרכן מרוחק.


מענק נוסף זה אפשרי גם עבור קבוצת מפעלים או צרכנים מרוחקים, הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית ומעוניינים להשקיע יחד בהתחברות לצינור החלוקה. במקרה כזה יתחלק המענק הנוסף בין חברי הקבוצה באופן יחסי לפי רמת צריכתם.

תנאים להגשת הבקשה

​על המבקשים סיוע לעמוד בתנאים האלה:
על מבקש הסיוע להיות צרכן גז טבעי

 • קיים הסכם חתום בין הצרכן ובין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי.
 • מבקש הסיוע שילם לפחות 50% מסכום דמי ההתחברות לרשת החלוקה לבעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי.
 • באם העסיק מבקש הסיוע במועד הבקשה יותר משני עובדים - יידרש, בנוסף, למלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 • תכנית הסבת המערכות הפנימיות לשימוש של המבקש בגז טבעי.

 

לידיעתכם, לא יינתן סיוע במסגרת תכנית זו עבור הוצאות מוכרות שבגינן כבר ניתן סיוע על-ידי גורם ממשלתי כלשהו.

תהליך הגשת הבקשה

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.5.

 1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים ראשוני" המופיע כנספח 7 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il
 2. לאחר קבלת "טופס מילוי פרטים ראשוני", ישלח למבקש הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת" להשתתפות בתכנית באופן מקוון.
 3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו ויגישו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה, וכן את כל המסמכים הנדרשים המופיעים הבא ובסעיף 7 להוראת המנכ"ל.
 4. בסוף התהליך, ישלחו המבקשים את הטופס הסרוק, בצירוף כלל המסמכים הסרוקים, למייל: Gas@economy.gov.il.

 

להורדת טופס הבקשה:

מה לצרף לבקשה?

בנוסף לטופס הבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • הסכם חתום עם בעל רישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה הרלוונטי – מיועד רק עבור בעלי רישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה הרלוונטי.
 • קבלה על תשלום דמי התחברות לרשת החלוקה מבעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי עמו חתם מבקש הסיוע על הסכם התחברות לרשת החלוקה לשימוש בגז טבעי – מיועד רק עבור בעלי רישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה הרלוונטי.
 • תכנית הסבת המערכות הפנימיות לשימוש של המבקש בגז טבעי.
 • בקשה והצהרה בדבר אחריות חברתית
 • הצהרה בדבר העדר חשבון מוגבל, הליכי כינוס או פירוק והיעדר חובות
 • אישור ניהול חשבון- מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון בתוקף של עד חודשיים אחורה
 • אישור ניכוי מס
 • אישור ניהול ספרים
 • אישור מעמד משפטי (שותפות, חברה, אגודה, עמותה)
 • ניהול תקין מרשם העמותות לשנה הנוכחית (לעמותות בלבד)

 

צרכנים מרוחקים יצרפו, בנוסף את המסמכים הבאים:

 • הסכם חתום בכתב בין כל הצרכנים המרוחקים שבקבוצה, בדבר הגשת בקשה משותפת לבעל הרישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה הרלוונטי, לצורך חיבור לנקודה הקרובה ביותר בקו אווירי על רשת החלוקה.
 • הסכם חתום בין הצרכן המרוחק או קבוצת הצרכנים המרוחקים לבין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי בנוגע לחיבור צרכנים מרוחקים לנקודת הקרובה ביותר ברשת החלוקה. 

 
במסגרת ההסכם יצוין בין היתר:

 1. הסכום לתשלום בגין התוספת לתעריף החיבור בעבור חיבור צרכן מרוחק ו/או קבוצת צרכנים מרוחקים לנקודה הקרובה ביותר בקו אווירי ברשת החלוקה
 2. אבני דרך  לתשלום חיבור צרכן מרוחק ו/או קבוצת צרכנים מרוחקים לנקודה הקרובה ביותר בקו אווירי ברשת החלוקה ודמי התחברות לרשת החלוקה.
 3. מפה לאזור מיקומו של הצרכן המרוחק או קבוצת הצרכנים המרוחקים, תוך ציון מיקום ושם הנקודה הקרובה ביותר ברשת החלוקה, ציון המרחק האווירי בין שתי הנקודות. המפה תכלול אישור וחתימה של בעל הרישיון באזור החלוקה הרלוונטי לגבי המיקומים והמרחקים של כל הצרכנים המרוחקים ונקודה הקרובה ביותר ברשת החלוקה.
 4. דוח כספי מבוקר של כל אחד מהצרכנים המרוחקים לשנה שקדמה להגשת בקשה לסיוע.
 5. קבלה על תשלום ראשון בגין התוספת לתעריף חיבור צרכן מרוחק לנקודה הקרובה ביותר בקו האווירי על רשת החלוקה מבעל רישיון לחלוקת הגז הטבעי עמו חתמו הצרכן המרוחק או קבוצת הצרכנים המרוחקים על הסכם התחברות לרשת החלוקה לשימוש בגז טבעי.
המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי - הוראת מנכ"ל 4.5

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות