מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית – הוראת מנכ"ל 4.41

 
 
מסלול זה מאפשר ליזמים להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט או פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, על ידי צמצום צריכת החשמל, באופן עקיף או ישיר, בהתאם להוראות הוראת מנכ"ל 4.41.

​המסלול מנוהל בשיתוף הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד האוצר.

 

תנאי השתתפות במסלול

​על המעוניינים להשתתף במסלול, לעמוד במכלול התנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.41.

יש לכם שאלות?

מוזמנים לעיין במסמך התשובות לשאלות בקשר להוראת מנכ"ל 4.41.

 

לתשומת לבכם, התשובות לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.41.


אופן הגשת הבקשה:

  1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים" המופיע כנספח 2 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il
  2. לאחר קבלת "טופס מילוי פרטים" יישלח למבקשי הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת" להשתתפות בתכנית באופן מקוון.
  3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת של הרשות להשקעות יש למלא את הטופס בצורה מקוונת, להדפיס ולסרוק אותו, כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה, וכן לצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 7 להוראת מנכ"ל 4.41.
  4. בתום התהליך יש לשדר את הבקשה ונספחיה דרך המערכת המקוונת.

 

ההקצאה התחרותית הנוכחית מסתיימת בתאריך 03.07.2018 בשעה 24:00.


לתשומת לבכם, בקשות שיישלחו או ייתקבלו באיחור או שיוגשו שלא דרך המערכת המקוונת, ייפסלו על הסף.להורדת טופס הבקשה:

יצירת קשר

​לבירורים ולהבהרות ניתן לפנות למר איתי יחזקאלי, מנהל מסלולי כלכלה ירוקה בטלפון: 02-6662839.

 

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: הוראת מנכ"ל 4.41

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות