מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית – הוראת מנכ"ל 4.41

 
 
מסלול זה מאפשר ליזמים להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט או פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, על ידי צמצום צריכת החשמל, באופן עקיף או ישיר, בהתאם להוראות הוראת מנכ"ל 4.41.

​המסלול מנוהל בשיתוף הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה.

 

תנאי השתתפות במסלול

​על  הפרויקט המבוצע להיכלל באחד מענפי הפעילות הזכאים, לפי הוראת מנכ"ל 4.41 וכן על המעוניינים להשתתף במסלול, לעמוד במכלול התנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.41.

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.41.


את טופס הבקשה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש כשהם מלאים, ערוכים וחתומים כדין, לכתובת דוא"ל: Reducing.Emissions@economy.gov.il.

 
במקביל, יש לשלוח גרסה מודפסת של טופס הבקשה לסיוע, בצירוף המסמכים הנדרשים, כאשר הם מלאים, ערוכים וחתומים כדין באופן ידני לתיבת ההקצאה התחרותית, ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, במשרד הכלכלה והתעשייה, קומה 2, רח' בנק ישראל 5, ירושלים.

 

ההקצאה התחרותית הנוכחית מסתיימת בתאריך 3.4.2017 בשעה 24:00.


לתשומת לבכם, התאריך הקובע לקליטת הבקשה הינו התאריך בו התקבלו כלל מסמכים הנדרשים לבקשה בהגשה ידנית. בקשות שיגיעו לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות, לא יטופלו.להורדת טופס הבקשה:

מה לצרף לבקשה?

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לסוג הבקשה:

  1. "​טופס בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה" - למעוניינים להגיש בקשה נוספת לסיוע  בגין הרכיב של "בקשה של טכנולוגיה התקנה ראשונה מסחרית של ישראלית טכנולוגיה".
  2. תעודת התאגדות ואישור אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
  3. טופס הצהרות והתחייבויות.
  4. דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של היזם, למעט יזמים שהינם רשות מקומית, לשנים 2016-2015.
  5. יזם חברת אסקו יצרף הסכם התקשרות בין יזם אסקו לגורם שעבורו מתבצע הפרויקט.

 

מימוש הזכאות
בעת מימוש הזכייה יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. כתב ערבות
  2. הוראת חלף ערבות – עבור רשות מקומית בלבד.
  3. אישור ממשרד הפנים כי יש ביכולת מקבל הסיוע לעמוד בהתחייבויותיו להעמדת מקור תקציבי לפרויקט שאושר בתוך 30 יום ממועד הודעת הזכייה – עבור רשות מקומית בלבד.

 

חובת דיווח
בתוך 24 חודשים מתום תקופת הפרויקט ובמהלך תקופה של 12 חודשים, מקבל הסיוע יינטר את ההפחתה בפליטות גזי החממה המתקבלת כתוצאה מיישום הפרויקט בהתאם לכתב האישור, ויעביר דיווח מאומת.


את הדיווח יש להעביר לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, עד 26 חודשים מתום תקופת הפרויקט, לנוסחי הדיווח המופיעים כאן:

בקשה לדיון חוזר בדבר ההחלטה

​ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד שליחת ההחלטה.
להורדת טופס הבקשה לדיון חוזר:

 

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: הוראת מנכ"ל 4.41

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות