מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית "תנופה בתעסוקה" - התכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה (הוראת מנכ"ל 4.42)

 
 
תכנית "תנופה בתעסוקה" שמה לה למטרה לקדם תעסוקה איכותית בקרב עובדים יוצאי אתיופיה ולמצב אותם כמועמדים איכותיים ומובילים להשתלבות בשוק התעסוקה.

​הסיוע בתכנית זו ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. התקציב להקצאה הנוכחית הינו 5.44 מיליון ש"ח.

 

שימו לב המועד האחרון להגשת בקשות השתנה

 

 

 

למי מיועדת התכנית

הקצאה הנוכחית מיועדת למעסיקים שקלטו עובדים יוצאי אתיופיה החל מתאריך 1.7.2016, באחד מענפי הכלכלה הבאים (כהגדרתם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה):

 • שירותים פיננסים וביטוח (סדר K)
 • תעשייה וחרושת (סדר C) וענפי המשנה: תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (סדר 62J), שירותי חשבונאות (סדר 69M), שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי (סדר 70M).
 • שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות (סדר71 M)

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות ערכה כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל מס' 4.42 - תכנית תנופה בתעסוקה - תכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה.

 

אופן הגשת הבקשה:

 1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים" המופיע כנספח 1 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il   
 2. לאחר קבלת "טופס מילוי פרטים", ישלח למבקש הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת" להשתתפות בתכנית באופן מקוון.
 3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה, וכן את כל המסמכים הנדרשים המופיעים  בסעיף 6.1.7 להוראת המנכ"ל.
 4. בסוף התהליך, ישדרו המבקשים את הטופס הסרוק, בצירוף כלל המסמכים הסרוקים, דרך המערכת המקוונת.

 

להורדת טופס מילוי פרטים:

מה לצרף לבקשה?

לבקשה המקוונת, יש לצרף את המסמכים הבאים כשהם ערוכים וחתומים כדין:

 • תעודת התאגדות
 • אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 • תכנית עסקית של הבקשה לרבות היתכנותה ופרטים על מבקש הסיוע, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית
 • דוחו"ת כספיים מבוקרים ומאושרים לשנה הקלנדארית שלפני הגשת הבקשה, ואם אין לו דוחו"ת מבוקרים לשנה זו יגיש דוחו"ת סקורים בצירוף אישור רו''ח על כך שאין לו עדיין דוחו"ת מבוקרים
 • כמו כן, יצורפו דוחו"ת כספיים מבוקרים ומאושרים לשתי השנים שלפני כן, דהיינו, לשנים הקלנדאריות השנייה והשלישית שלפני השנה שבה הוגשה הבקשה 
 • אם למבקש יותר מחברה אחת עליו להגיש דו"ח רווח והפסד נפרד מאומת ע''י רו''ח עבור החברה בגינה מוגשת הבקשה
 • טפסי 102 עבור העובדים המועסקים בעסק, לשנה שקדמה לתאריך הקובע, כמופיע בהוראת המנכ"ל
 • תלושי שכר בגין 10 עובדים או %5 מכלל העובדים המועסקים בעסק, נכון ליום הגשת הבקשה, לפי הגבוה מביניהם, לחודש שקדם ליום הקובע. ודוחו"ת נוכחות בגין אותם עובדים לרבעון שקדם ליום הקובע, כמופיע בהוראת המנכ"ל.
 • טופס תחשיב משרות בסיס על גבי הנוסח המצורף בנספח 2 להוראת המנכ"ל
 • טופס תחשיב עלות שכר בגין משרות בסיס לחודש שקדם ליום הקובע, על גבי הנוסח המצורף בנספח 1 להוראת המנכ"ל
 • קבלה בגין תשלום דמי טיפול
 • טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב - נספח 4 להוראת המנכ"ל

 

לתשומת לבכם,  הגשת הבקשה מחייבת את מבקשי הסיוע לחובת גילוי נאות ולמסירת כל המידע באופן נכון, מדויק ומלא, כאשר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים לה יחתמו על ידי מורשה חתימה של מבקש הסיוע.

הערות

המידע המופיע בדף זה נועד להנגשה בלבד ובכל סתירה בין המידע המופיע בדף זה להוראת המנכ"ל, יש להתייחס לנוסח המופיע בהוראת המנכ"ל כנוסח המחייב.

מועד אחרון להגשת בקשות

לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע נדחה.

המועד החדש להגשת בקשות: יום ראשון 17.9.2017, עד השעה 15:00.

 

יש לכם שאלות על ההוראה?

פורסמו תשובות לשאלות הבהרה, שהתקבלו בקשר להוראה 4.42.

 

לצפייה במסמך התשובות


לידיעתם, התשובות לשאלות הההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות