מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית שכר גבוה- הוראת מנכ"ל 4.18

 
 
שירות זה מאפשר למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב  את עסקיהם, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית או לירושלים, להגיש בקשה לסיוע לטובת קליטת עובדים בשכר גבוה, בהתאם להוראת מנכ"ל 4.18.

תנאים לקבלת השירות

על מגישי הבקשה לעמוד בתנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.18.

המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" הינו 1.1.2018.

 

בחירת הזוכים בסיוע נעשית על ידי וועדה, בדרך של הקצאה תחרותית.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות עורכת כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

מועדי הכנסים:
 • בתאריך 07/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בקפה קפה, ירכא מטעם משרד הכלכלה. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה.
 • בתאריך 16/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בבני ברק מטעם מרכז הכוון תעסוקתי. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה. בכתובת: הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31, בני ברק ( בניין טרם איכילוב, קומה 4)

מועד אחרון להגשת בקשות

המועד האחרון להגשת בקשות: יום ד', 15.08.2018 עד השעה 15:00.

יש לכם שאלה?

כאן תוכלו למצוא תשובות לשאלות הבהרה, שנשלחו במסגרת הוראת מנכ"ל 4.18.
תשובות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

טפסים אישורים ומסמכים

טרם הגשת הבקשה יש לעניין בהוראת מנכ"ל 4.18 ובנוהל המסלול.

 

אופן הגשת הבקשה:

 1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים" המופיע כנספח 1 לנוהל המסלול לכתובת: yazamim@inbal.co.il.
 2. לאחר קבלת "טופס מילוי הפרטים" במערכת, ישלח לתיבת הדואר האישית של מבקשי הסיוע, קישור להגשת "בקשה מקוונת".
 3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה.
 4. בסוף התהליך, ישדרו המבקשים את טופס הבקשה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים על פי הוראת המנכ"ל, דרך המערכת המקוונת.

 

טלפון לתמיכה טכנית, בקשר לשימוש במערכת המקוונת: 03-9778065

 

לידיעתכם, ניתן להגיש בקשות באופן מקוון בלבד.

מה לצרף לבקשה?

​יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הבאים, כמפורט בנוהל המסלול:

 • תכנית עסקית של הבקשה כולל פירוט העובדים החדשים שיגויסו, תפקידם, האם חלקם כבר מועסקים על ידי מבקש הסיוע. מקורות המימון של התכנית, לרבות היתכנותה ופרטים על מבקש הסיוע, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית.
 • תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם של רשם החברות באם נעשה שינוי כזה
 • אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976
 
דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים:
דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים לשלוש השנים הקלנדאריות שלפני הגשת הבקשה ואם אין דוחות מבוקרים לשנה האחרונה יש להגיש דוחות סקורים בצירוף אישור רואה חשבון על כך שאין לו עדיין דוחות מבוקרים.
מבקשי סיוע שאינם עומדים בתנאי הסף לעניין גובה מחזור המכירות, רשאים להגיש דו''חות כספיים מבוקרים ומאושרים של מחזור המכירות הכולל של החברה בהתאם לסעיף 5.3 להוראת מנכ"ל 4.18, עבור השנה שקדמה ליום הגשת הבקשה.
מאזן בוחן לשנה השוטפת (שנת הגשת הבקשה).
ככל שקיים למבקש יותר ממיזם אחד, עליו להגיש דו"ח רווח והפסד נפרד מאומת על ידי רואה חשבון עבור המיזם בגינו מוגשת הבקשה.
 
על חברה המעוניינת להרחיב מיזם באזור עדיפות לאומית או להעתיק מיזם לאזור עדיפות לאומית להגיש בנוסף גם את המסמכים הבאים:
 • טופס 102 חודשי עבור 12 החודשים שקדמו ליום הקובע המצוין בסעיף 19 להוראה 4.18.
 • תלושי שכר בגין 15 משרות מלאות מכלל המשרות המלאות בעסק, בחודש שקדם ליום הקובע, וכן דוחות נוכחות בגין אותם עובדים לרבעון שקדם ליום הקובע.
 • טופס תחשיב משרות בסיס על גבי הנוסח המצורף בנספח 4 להוראה כלהלן:
 1. בחברה המעוניינת להרחיב מיזם - יש לדווח על משרות הבסיס באתר המורחב נשוא הבקשה בלבד (לא כולל אתרים אחרים אם ישנם) בהתאם להגדרה בסעיף 3.25 בהוראה.
 2. בחברה המעוניינת להעתיק מיזם – יש לדווח על המשרות במיזם המועתק נשוא הבקשה בלבד נכון ל- 12 החודשים שקדמו למועד הקובע.
 • קבלה בגין תשלום דמי טיפול כמפורט בסעיף 8.6 להוראה 4.18.
 • טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב כולל המסמכים הנדרשים בטופס, לרבות אישור ניהול חשבון בנק עדכני, נספח 5 להוראה.

 

הערות

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

יצירת קשר

​להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית בעלות העסקה גבוה- ה"מ 4.18

הנחיות, נהלים והוראות