מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע (הוראת מנכ"ל 4.43)

 
 
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 500 אלף ש"ח עבור השתתפות בעלות השכר של מתמחים יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן בשיטה של "כל הקודם זוכה" (FIFO), ועד לגמר התקציב.

למי מיועדת התכנית

התכנית מיועדת לעסקים הפועלים ​באחד מענפי הכלכלה (ענפי המשנה) הבאים, כהגדרתם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 • תעשייה וחרושת (סדר C ענף 19, סדר C ענף 20, סדר C ענף 21, סדר C
  ענף 26, סדר C ענף 27, סדר C ענף 28, סדר C ענף 29, סדר C ענף 30, סדר C ענף 32)
 • מידע ותקשורת (סדר J ענפים 63-62)

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות ערכה כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

​​​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בתנאים המפורטים בהוראת מנכ"ל מס' 4.43 - תכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע.

 

אופן הגשת הבקשה:

 1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים" המופיע כנספח 2 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il 
 2. לאחר קבלת "טופס מילוי פרטים", ישלח למבקש הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת" להשתתפות בתכנית באופן מקוון.
 3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה, וכן את כל המסמכים הנדרשים, כמופיע בהוראת המנכ"ל.
 4. בסוף התהליך, יגישו המבקשים את הטופס הסרוק, בצירוף כלל המסמכים הסרוקים, לדואר אלקטרוני, שכתובתו: Srikot@economy.gov.il


לתשומת לבכם, במסלול זה הגשת הבקשה היא באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

 

להורדת טופס מילוי פרטים:

מה לצרף לבקשה?

​לבקשה המקוונת, יש לצרף את המסמכים הבאים כשהם ערוכים וחתומים כדין:

 • תכנית עסקית של הבקשה לרבות היתכנותה ופרטים על מבקש הסיוע, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית
 • תעודת התאגדות של מבקש הסיוע
 • אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
 • דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים לשנה הקלנדארית שלפני הגשת הבקשה, ואם אין לו דוחות מבוקרים לשנה זו יגיש דוחות סקורים, בצירוף אישור רו''ח על כך שאין לו עדיין דוחות מבוקרים. כמו כן, יצרף את הדוח הרבעוני הסקור או המבוקר האחרון.
 • קבלה בגין תשלום דמי טיפול.
 • טופס פתיחת / עדכון פרטי מוטב - נספח 3 להוראת המנכ"ל.

הערות

המידע המופיע בדף זה נועד להנגשה בלבד ובכל סתירה בין המידע המופיע בדף זה להוראת המנכ"ל, יש להתייחס לנוסח המופיע בהוראת המנכ"ל כנוסח המחייב.

מועד אחרון להגשת בקשות

​המועד האחרון להגשת בקשות הוא 2.10.2017 בשעה 24:00 או עד גמר התקציב, לפי המוקדם מביניהם.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות