מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תוכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע (הוראת מנכ"ל 4.20)

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים בתעשייה עתירת ידע להגיש בקשה לקבלת סיוע להגברת שילוב סטודנטים מהאוכלוסיה הערבית הלומדים מקצועות טכנולוגיים.

​במטרה לסייע בהגברת שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, גיבשה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מסלול סיוע לשילוב מתמחים בתעשייה זו.

 

כנס הסברה על המסלול התקיים בנצרת בתאריך 19.3.2017.ניתן להוריד את המצגת שהוצגה בכנס ההדרכה.

תנאים לקבלת השירות

​תנאי הסף לקבלת הסיוע מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.20 – התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע.

הסיוע מיועד למעסיקים בענפי התעשייה המפורטים בנספח 1 להוראת המנכ"ל.
ניתן לקבל מימון בשיעור ממוצע של 35% מעלות השכר של המתמחים (עד לתקרת הסיוע הקבועה בהוראת המנכ"ל).
הסיוע ניתן בדרך של כל הקודם זוכה (FIFO) ועד לגמר התקציב. בהקצאה הנוכחית, שנפתחה בפברואר 2017, התקציב הינו 5 מיליון ש"ח.

אופן הגשת הבקשה

  • רישום מקוון - לשם הקלה על מגישי הבקשות הרישום הינו מקוון בלבד. המעוניינים להגיש ישלחו את טופס מילוי הפרטים (נספח 2 להוראת מנכ"ל 4.20) לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי "הבקשה המורחבת". יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן ידני.
  • לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא תתאפשר הגשה מקוונת דרך המערכת. מבקש הסיוע ישלח את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא, חתום וסרוק, בצירוף הנספחים הנדרשים על פי ההוראה.
  • מסמכים נדרשים - יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.20.
  • המועד האחרון להגשת בקשות: 30.6.17 בשעה 24:00 או עד גמר התקציב, לפי המוקדם מבניהם.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תעסוקת סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות