מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 אזורי עדיפות לאומית לפי החלטת הממשלה 667 מ- 4.8.2013

 
 

​במסגרת החלטת ממשלה 667, הממשלה הכריזה על יישובים ואזורים, העומדים באמות המידה המפורטות בסעיף 2 להלן, כיישובים וכאזורים בעלי עדיפות לאומית (להלן: "אזורי עדיפות לאומית"), בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"; "חוק ההתייעלות הכלכלית") זאת, במגמה להשיג את היעדים הבאים:

  • עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל והגדלת האוכלוסייה באזורי הפריפריה ובאזורים סמוכי גבול, כפי שיוגדרו להלן.
  • הגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בין אזורי העדיפות הלאומית לבין מחוז תל-אביב, כהגדרתו על-פי הגדרות משרד הפנים.
  • חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של מדינת ישראל.
  • שיפור איכות החיים ביישובי העדיפות הלאומית. 

 

ישובים ואזורים העומדים, במועד קבלת החלטה זו, באחד או יותר מהתבחינים להלן, יהיו בעדיפות לאומית:

  1. אזורי הפריפריה - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם למדד נפתי משולב, המשקלל את המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בנפה. נפות הנכללות הם כל הנפות של מחוז הצפון: גולן, צפת, עכו, כנרת, ויזרעאל. במחוז הדרום נפת באר שבע בלבד.
  2. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
  3. יישובים מאוימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 5-3 (רמות האיום הגבוהות ביותר).
  4. יישובים חדשים – יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו וכן יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה). "מועד אכלוסם" – מועד מתן תעודת גמר כמשמעה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ליחידת הדיור העשירית הקבועה ביישוב (קרי מועד אכלוסן של 10 יח"ד קבועות ראשונות ביישוב). "מועד הקמה" – מועד תחילת עבודות הפיתוח. 
  5. יישובים צמודי גדר - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מהגבול או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

 

יישובים חדשים, שיוקמו לאחר קבלת החלטה זו, יצטרפו עם הקמתם לרשימת יישובי העדיפות הלאומית, ויסווגו, בנוסף על תבחין היישובים החדשים (סעיף 4 לעיל), גם בהתאם לתבחינים האחרים, ככל שיעמדו בהם.

 

לטבלה הכוללת את אזורי העדיפות הלאומית לפי החלטת ממשלה 667

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו