תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני

 
 
כחלק ממאמצי מדינת ישראל לסייע  בשמירת השלום בעולם, יציבותו ובמניעת תפוצת נשק בלתי קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי, נחקק צו היבוא והיצוא - פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני התשס"ד – 2004.

מטרות הפיקוח

​1. איסור על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה ושירותים המיועדים לשמש בפיתוח וייצור של נזק כימי, ביולוגי או גרעיני
2. פיקוח על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה ושירותים שניתן לעשות בהם שימוש בפיתוח וייצור של נשק כימי, ביולוגי או גרעיני.

רשימת החומרים והמוצרים המחייבים רישיון יצוא - מעודכנת לתאריך 1.3.2018

הגשת בקשה

  • מילוי טופס- יש למלא את טופס בקשת רישיון ובו הצהרה לגבי הטובין וייעודם הסופי.
  • הטפסים ימולאו בהדפסה וישלחו בדואר אלקטרוני ובמקביל הטפסים המלאים והחתומים יישלחו בדואר לרשות המוסמכת. (הממונה על הרישוי, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים), טל' 02-6662424/19.
  • העברת הבקשה לעיון- הרשות תעביר את בקשת הרישיון למשרד הביטחון ולמשרד החוץ עם קבלתה. משרד הביטחון יודיע לרשות על עמדתו בתוך 10 ימי עבודה מקבלת הבקשה לרישיון.

 

חובת דיווח

​בעלי רישיון ידווחו לרשות בתום כל שנה על גבי טופס דיווח (למידע נוסף ראה סעיף 10 בצו).

מה לצרף לבקשה?

​הרשות רשאית לדרוש כל ידיעה, מסמך או חפץ הדרושים לה לצורך בדיקת הבקשה, לרבות אלה המעידים על השימוש הסופי ועל המשתמש הסופי בטובין, בטכנולוגיה או בשירותים.

משך הטיפול בבקשה

​הרשות תשיב למבקש הרישיון בתוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום שמולאו כל הדרישות.

  

​​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".

 

 

  

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא (דו- שימושי)
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל