נוהל רשויות מקומיות

 
 
 

נוהל רשויות מקומיות

​הנוהל מאפשר לרשות לקבל לידיה את האחריות לביצוע מהיר של עבודות הפיתוח. לרשות המקומית אינטרס כלכלי לזרז את הפיתוח והאכלוס של אזור התעשייה המצוי בתחומה.
NoalRashuiot.docxנוהל רשויות

 

 

שלב1 - בקשה להשתתפות במימון פרויקט עבודת תכנון ופיתוח

1. טופס T1- טופס רשות מקומית המצויה בתכנית העבודה השנתית והמעוניינת בביצוע עצמי של עבודות התכנון והפיתוח תפנה למינהל איזורי תעשייה באמצעות טופס T1.
הטופס מחולק ל-4 חלקים:

  • נתוני הפרויקט- בו תציין הרשות את סוג התכנון והפיתוח המבוקש ושהינו בתחום סמכותה כרשות מקומית (בהתאם לסעיף 2 לנוהל זה), מיקומו ומטרותיו.
  • מצב זמינות הפרויקט
  • תכנון ראשוני של הפרויקט בשלבים יחד עם משך ביצועו,
  • נתוני העלות והתקציב.

2. טופס T2- המלצת מינהל איזורי תעשייה למימון פרויקט תכנון ופיתוח.
3. טופס T3- אישור בקשה והרשאה תקציבית למימון פרויקט תכנון ופיתוח

 

שלב 2- העברת התקציב

​הכספים לרשות המקומית יועברו בנוהל - ת. ב. ר (תקציב בלתי רגיל), לרבות חשבון בנק מיוחד שיפתח לצורך כך על ידי הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות אישור הממונה על המחוז ואישור מועצת הרשות.

הרשות המקומית מתחייבת כי חשבון הבנק המיוחד, על כל הכספים שבו וזכויותיו, יהיה בכל עת   נקי וחופשי מכל עיקול, משכון, שעבוד וכל זכות או התחייבות אחרת לטובת צד שלישי. הוטל עיקול על חשבון הבנק המיוחד, תודיע על כך הרשות המקומית באופן מיידי למשרד ותפעל להסרתו המידית.

לאחר בצוע העבודות בהיקף של מעל 50,000 ש'ח לפחות  תגיש הרשות המקומית את טופס T5 המצורף לנוהל זה (נספח 4).


טופס T5- בקשה לתשלום בגין ביצוע פרויקט לפי התחייבות משרד התמ"ת

 

שלב 3- סיום הפרויקט

​לצורך קבלת הפרויקט יגיע נציג מטעם מינהל אז"ת לשטח ויבדוק את הביצוע בפועל בהתאם לתכניות והמפרטים של ההרשאה שנחתמה על ידי הרשות המקומית למינהל. במידה וישנם ליקויים, יציין אותם הנציג בטופס T6 המצורף לנוהל זה (נספח 5) יחד עם הפעולה הנדרשת לביצוע, האחריות לביצוע, מועד ההשלמה וההערות רלוונטיות.

טופס T6- טופס קבלת פרויקט

טופס T7- תעודת קבלה סופית של פרויקט

תעודה זו תהווה אישור ביצוע סופי של הפרויקט (טופס T7 המצורף כנספח 6 לנוהל זה). נציג מטעם הרשות המקומית יצרף תכניות עדות (As Made) וטפסי הקבלה הקודמים (טפסי T6)  לאחר אישור תיקון הליקויים בצירוף חתימתו.

 

שלב 4- שנת בדק לפרויקט תכנון ופיתוח

לאחר כשנה תיערך בדיקה לפרויקט ע"י מינהל אז"ת בטופס T8 המצורף לנוהל זה (נספח 7). הטופס מחולק ל-2 חלקים:
תוצאות בדיקה שתיערך ע"י נציג מינהל אז"ת באותו אופן כמו בטופס קבלת פרויקט (טופס T6). במידה וימצאו ליקויים יש לאשר ביצועם באותו אופן הקבוע בסעיף 4.3.1.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו