הגשת בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה

 
 
מעסיקים של עובדים עם מוגבלות יכולים להגיש בקשה להשתתפות כספית של המדינה בעלויות ביצוע התאמות.

​השתתפות המדינה משולמת כהלוואה, לאחר ביצוע ההתאמה כהלוואה וכנגד ערבות בגובה 20% מסכום ההשתתפות המאושר.
ההלוואה הופכת למענק כעבור שנה, בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006.

למידע אודות הזכות להתאמת סביבת העבודה ותנאיה, לחצו כאן.​

מהי התאמה?

​התאמה היא התוספת, השינוי או האביזר הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש לעמיתו, ללא מוגבלות, כדי שיוכל לתפקד באופן יום-יומי במקום העבודה ככלל העובדים.

סוגי התאמות

ניתן לבקש את השתתפות המדינה במימון התאמות מסוגים שונים, כמפורט בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998; בתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות ובמסמך "נהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות​".

מרכז השאלת ציוד – "יד לתעסוקה שווה"

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים מטעם המוסד לביטוח ויד שרה, מפעילים עבורכם מרכז השאלה לאביזרי עזר/ציוד, שמטרתו לסייע בהתאמת סביבת העבודה לאנשים עם מוגבלות.

במרכז ניתן להיעזר בשירותיו של מורשה נגישות, אשר מעניק ליווי וייעוץ בבחירת ההתאמה הנדרשת.

את הציוד ניתן לקבל ביד שרה, על פי בחינת זכאות.
 
למידע נוסף אודות  פרויקט "יד לתעסוקה שווה" והגשת בקשה להשאלת ציוד, לחצו כאן.

תנאי הסף לזכאות להשתתפות המדינה במימון התאמות

בקשה להשתתפות במימון התאמות תידון רק כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:
 1. קיום יחסי עבודה - אם מתקיימים או עתידים להתקיים יחסי עבודה בין המעסיק לבין העובד, שעבורו מבוקשת ההתאמה.
 2. היקף משרה ומשך העסקה - העובד, שעבורו נדרשת ההתאמה, מועסק/יועסק בהיקף של שליש משרה לפחות ולכל הפחות למשך 12 חודשים (בין אם יעבוד בהם ברציפות ובין אם לא). אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות) המעסיק רשאי להחליפו בעובד אחר עם מוגבלות להשלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 3. המעסיק אינו גוף ציבורי (כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובנהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות) ואינו מפעל מוגן.
 
 
חשוב לציין:
 במקרה של מעסיק שכבר ביצע התאמה, השתתפות המדינה תינתן (כמובן בכפוף לתקנות, לנהלים ולכללי הפרשנות) ובלבד שעמד בתנאי הסף שלעיל ושההתאמה בוצעה בתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ובתנאי שהעובד עדיין מועסק בעת הגשת הבקשה.
 
 השתתפות המדינה (בכל מקרה) תינתן בכפוף לעמידה בדרישות המפורטות בתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות ובנהלים וכללי הפרשנות לתקנות שצוינו לעיל.

איך נקבע סכום ההשתתפות?

סכום השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וכן ביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק, על פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים ב"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006":

סוג ההתאמה

 

השתתפות המדינה לעובד עם מוגבלות בעלות ההתאמה לפי מספר העובדים הכולל אצל המעסיק (עובדים עם מוגבלות וללא מוגבלות)

עד 25 עובדים

בין 26-200 עובדים

מעל 200 עובדים

הדרכה ראשונית למעסיק

עד 3,000 ₪ לעובד או 95% מהעלות (הנמוך מביניהם) ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.

התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות התפקיד

עד 19,000 ₪ לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ₪ לפחות

 

עד 17,000 ₪ לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ₪ לפחות

 

עד 15,000 ₪ לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪ לפחות

 

ליווי והדרכה מתמשכים

כנ"ל אך מחושב גם בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות

בקשה למימון מוגדל

עד 60,000 ₪ לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪

 

לידיעתכם - השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ₪ (להוציא הדרכה ראשונית למעסיק).

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין במסמך "נהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות", המופיע משמאל.


לצורך הגשת הבקשה, יש למלא את "טופס הבקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות", המופיע מטה.


בעת מילוי הטופס יש להקפיד על מתן הסבר של מהות ההתאמה הנדרשת. את הטופס יש להגיש חתום.


את הטופס יש לשלוח, בצירוף המסמכים הנלווים, אל חברת טלדור, לידי יוסף בשארה, באחת הדרכים הבאות:

 

 • בדואר - רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון 5811801  ת.ד. 1888
 • בפקס - 077-2270126
 • בדואר אלקטרוני - hatamot@taldor.co.il
 • באמצעות שליח - רחוב אפעל 3, קריית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה)

 

 

להורדת הטופס:

מה לצרף לבקשה?

​יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 1. מסמך המעיד על סוג המוגבלות של העובד
 2. תלוש שכר אחרון של העובד עם המוגבלות (של החודש שקדם להגשת הבקשה או של החודש בו הוגשה הבקשה)
 3. שלוש הצעות מחיר לרכישת התאמה והתקנתה/ביצועה או קבלות בגין ביצוע התאמה במקרה שההתאמה כבר בוצעה
 4. במקרה של בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים:
  תלושי שכר של שלושת חודשי העבודה שקדמו להגשת הבקשה, של העובד המעניק את הליווי וההדרכה המקצועיים (הכול כפי שמפורט בטופס הבקשה)

כיצד מתבצע התהליך?

 • שלב א - מתן החלטה בבקשה (עד 30 ימים מיום קבלת הבקשה התקינה).
 • שלב ב - אישור זכאות לתשלום (תוך 15 יום מהמצאת כל מסמכי הביצוע כנדרש).
 • שלב ג - ביצוע התשלום (עד 60 ימים מיום קבלת מסמכי הביצוע ושליחת אישור זכאות לתשלום).
 • שלב ד - בדיקת התקיימות תנאי המענק לאחר שנה מיום התקנת ההתאמה.
  כאמור, בתקנות נקבע כי השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים (תנאי סף) המפורטים לעיל.

 

 

 

בקשה לדיון חוזר

מעסיק שבקשתו לא אושרה, יכול להגיש בקשה לדיון חוזר למנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. שימו לב כי ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר פעם אחת בלבד.
 
את הבקשה לדיון חוזר, יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 
את הבקשה יש להגיש בכתב בלבד, עליה לכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו ויש לצרף אליה כל מסמך נוסף כדי להוכיח את טענות המעסיק.
 
לידיעתכם - לא תינתן למבקש אפשרות להשלים מסמכים או טענות, בכתב או בעל פה, לאחר שכבר התקבלה בקשה לדיון חוזר.
 
נהלי דיון והחלטה:
 1. כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה וההחלטה בגינה תינתן על ידו ובחתימתו. מנהל המטה רשאי להתייעץ במהלך הדיון בבקשה עם ועדה מייעצת שחבריה ימונו על ידו מתוך חברי המטה.
 2. החלטת מנהל המטה המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הבקשה לדיון נוסף במשרדי המטה.
 3. מנהל המטה רשאי לפנות למבקש לקבלת הבהרות נוספות או מסמכים נוספים ככל שיידרש לפי העניין.

המעסיק רשאי לערער על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), בבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת מנהל המטה. יובהר כי אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפגוע בזכות המעסיק לפי חוק לערער על החלטת המנהל לבית הדין.

יצירת קשר

לבירורים ולשאלות בקשר למילוי הטפסים ולהגשת הבקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות, ניתן לפנות למוקד טלפוני, שמספרו: 1-700-70-78-71.

 

כמו כן, תוכלו להיעזר במרכזי התמיכה למעסיקים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות