כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 העמדת מידע לרשות הציבור

 
 
 
9.1 כללי
על פי סעיף 5/א לחוק יפרסם המשרד דין וחשבון שנתי שיכלול מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו והסבר על תפקידיו וסמכויותיו. 

שר המשפטים קבע בתקנות כי המשרד יעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות בסעיף 6 (א) לחוק, ודין וחשבון שנתי, במשרד הראשי ובמשרדים המחוזיים.

הממונה יכין את הדו"ח השנתי של המשרד וידאג לפרסומו לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה. הדו"ח השנתי יקבל לפני פרסומו את אישור המנהל הכללי.

המנהלים במשרד יסייעו כל אחד בתחומו למתן המידע הדרוש להכנת הדו"ח השנתי. נתונים סטטיסטיים מחייבים בדיקה ואישור מיחידות המחקר במשרד, לפני פרסומם.


9.2 דין וחשבון שנתי של המשרד יכלול


9.2.1 פירוט מבנה המשרד, אגפיו, יחידותיו ויחידות סמך שלו.
 
9.2.2  תיאור תחומי האחריות של המשרד.


9.2.3 מענה של המשרד ודרכי התקשרות עימו, לרבות מעניהם של הממונה לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור ודרכי התקשרות עמם.


9.2.4 לגבי יחידות במשרד, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות.


9.2.5  סקירת עיקרי הפעילות בשנה החולפת ועיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית.


9.2.6 תקציב המשרד בשנה החולפת וניצולו לפי סעיפי התקציב.


9.2.7  תקציב המשרד לשנה הנוכחית לפי סעיפי התקציב.


9.2.8   מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המשרד.


9.2.9  תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המשרד, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.


9.2.10  קרנות ומלגות שבמימון המשרד.


9.2.11  תמיכות שנתן המשרד למוסדות ציבור בשנה החולפת, תוך פירוט שמותיהם.


9.2.12  רשימת החוקים ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, וכן פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד אחראי על תחומי פעילותם.


9.3   דו"ח שנתי של הממונה על הפעלת החוק במשרד

הדו"ח השנתי של הממונה יכלול:
9.3.1 מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת.
 
9.3.2 מספר הבקשות למידע שטופלו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע.


9.3.3  שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק.


9.3.4  מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה.


9.3.5  תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטת הממונה.


9.3.6 תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטת הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור.


9.4 הפצת הדו"ח השנתי

הממונה ישלח עותק של הדו"ח השנתי:


9.4.1   לגנזך המדינה.
9.4.2   לספריית הכנסת.
9.4.3   לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים.
9.4.4   לספריה ציבורית בכל רשות מקומית, שמספר תושביה עולה על 5000.


 9.5 מקומות העיון לציבור

הממונה יכין את העותקים הדרושים של ההנחיות המינהליות שעל פיהם פועל המשרד ואת הדו"ח השנתי ויעמידם לעיון הציבור במשרד הראשי אצל הממונה על חוק חופש המידע  וכן במחוזות.

אחריות וההעמדה במחוזות המשרד תהיה על מנהלי המחוזות. בכל פניה בעניין שאלות הנובעות מעיון בחומר זה יש להפנות אל הממונה.

משרד הראשי
רח בנק ישראל 5 , ירושלים.

משרדים מחוזיים

ירושלים : 
רח' יפו 30, מגרש הרוסים.

תל אביב : 
רח' סלמה 53.

חיפה:
שדרות פל-ים 15.

באר שבע:
רח' התקווה 4, קריית הממשלה.


9.6 השימוש באינטרנט


9.6.1  פרסום הדו"ח השנתי באינטרנט
עפ"י התקנות לחוק, סעיף 8 (ד), המשרד חייב לפרסם עותק של הדו"ח השנתי באתר האינטרנט של המשרד.
הדו"ח השנתי יעמוד לעיון במשך שנה מיום פרסומו, אלא אם פורסם דין וחשבון מעודכן יותר. דו"ח שפורסם באמצעות האינטרנט – המשרד רשאי לעדכנו מעת לעת במהלך אותה שנה.
הממונה יפעל מול המנהלים, לפרסום מידע משרדי הפתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד על מנת להפנות את מבקשי המידע אל האתר ובכך לחסוך לאזרח הוצאות אגרה ומאידך עבודה של עובדי המשרד, הכרוכה באיתור, מיון והפקה של המידע הנדרש.


9.6.2  קבלה ומשלוח פניות למידע באמצעות האינטרנט
 
א) המשרד ישאף לקבל פניות אל האגפים ולספק מידע למבקשים באמצעות הדואר האלקטרוני, כאשר מידע זה זמין, ובמדיה מגנטית, אינו כרוך בשעות עבודה, והנו חלק מהשירות הניתן לציבור במסגרת תפקידה של היחידה.


ב) המשתמשים באתר יוכלו לפנות אל הממונה באמצעות הדואר האלקטרוני בשאלות הנוגעות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע ולהוריד מאתר האינטרנט המשרדי את הנחיות הגשת בקשה וטופס הבקשה למידע.
(המבקש יכול להפקיד את תשלום אגרת הבקשה ישירות בבנקים לחשבון משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - חוק חופש המידע, ללא צורך בשובר).
כתובת הממונה לדואר האלקטרוני batshevat@economy.gov.il

ג)  טופס הבקשה החתום בצירוף האסמכתא של תשלומי האגרה ישלחו ע"י המבקש בדואר רגיל אל הממונה.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו