כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 גביית כספים ורישומם

 
 

8.1 כללי
התקנות קובעות כי המידע יימסר לרשות המבקש תמורת תשלום, שיכסה את עלות הטיפול במידע והפקתו.


8.1.1 החשב הכללי הוציא בהוראות תכ"ם "נהלי גביית כספים ורישומם", שעל פיהם יש לפעול.


8.1.2  חשב המשרד אחראי על הטיפול בצד הכספי של החוק:
 
א)  פתיחת חשבון הכנסות מאגרות בגין חופש המידע. תשלומי האגרות יופקדו ע"י מבקשי המידע: בבנק הדואר 09 סניף ראשי 001 חשבון מספר 25733 על שם  משרד התעשיה המסחר והתעסוקה – חוק חופש המידע.
ב) רישום ההכנסות - רישום הכנסות מאגרות בגין חוק חופש המידע.
 
8.1.3 הכספים שיופקדו בחשבון זה על ידי המבקש יועברו בהוראת קבע לזכות הכנסות המדינה באחריות חשב המשרד.
תשלום אגרת הבקשה הוא תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה. מבקש המידע יצרף לפניה אסמכתא על תשלום אגרת הבקשה.


8.1.4 כל תשלומי אגרת הטיפול, ואגרת הפקה יופקדו בחשבון המוזכר בס"ק 2 לעיל.
הממונה ידרוש אסמכתא לכל הפקדה הנדרשת כאגרת טיפול, אגרת הפקה.
המחאות שישלחו אל הממונה יועברו לגזברות להפקדה. העתק קבלה תשלח למבקש ולממונה.


8.1.5 חשב המשרד יעביר לממונה דו"ח הפקדות התשלומים בחשבון ההכנסות בגין חוק חופש המידע, מעת לעת.


8.2 עלויות ותשלומים

על מנת לקבל מידע נקבע בחוק ובתקנות תשלום ע"י המבקש של אגרות בקשה, טיפול, הפקה.
תשלום האגרות יעשה באמצעות שוברי תשלום בבנק הדואר ובכל הבנקים לחשבון משרד התמת"ת שמספרו מפורט בסעיף 8.1 לעיל.
במקרים חריגים יתקבלו המחאות לפקודת המשרד אשר יועברו לידי חשבות המשרד . החשבות תוציא לממונה העתק מתדפיס ההפקדה.


8.2.1  אגרת בקשה לקבלת מידע – 20 ש"ח.
מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה.
אם  המידע אינו קיים במשרד, אולם הוא קיים במשרד ממשלתי אחר או ביחידת סמך ממשלתית אחרת, יעביר הממונה את בקשת המידע לידי הממונה באותו משרד, תוך ציון כי אגרת הבקשה שולמה ואין לגבותה שנית. העתק מהעברת הבקשה לממונה במשרד האחר תשלח למבקש.


8.2.2  אגרת טיפול- 30 ש"ח לכל שעת עבודה.
נגבית עבור איתור המידע, במיונו או בטיפול אחר הבקשה, החל מהשעה הרביעית .
שעת עבודה הנה בת 60 דקות ויש לעגל את השעות לחצי השעה הקרובה.
מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.


8.2.3 אגרת הפקה  
0.2  ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
2.5 ש"ח לדיסק מחשב שנמסר.
מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
יש לדאוג שהפקת המידע ייעשה וימסר בחלופה הזולה ביותר עבור המבקש, לדוגמא: במקום הפקת בצילום-נייר, מודפס, פלט מחשב, למסרו כקובץ בדיסק.


8.2.4 התחייבות המבקש
(נספח א).


8.2.5  טיפול והפקה מעל 252 ש"ח - הממונה יקבע את עלות אגרת הטיפול וההפקה המשוערים, לאחר התייעצות עם היחידה הנוגעת למידע.


8.2.5.1 הממונה יודיע למבקש כאשר אגרת טיפול ואגרת הפקה עולים מעל 252 ש"ח, ויבקש להפקיד את הסכום  או חלקו עפ"י שיקול דעתו. 


8.2.5.2 המשך הטיפול בבקשה ייעשה רק לאחר שהמבקש הפקיד את הסכום שנדרש ושלח לממונה צילום מההפקדה.


8.2.5.3 (נספח ה'). החישוב הסופי יבוצע בהתאם למספר שעות הטיפול בבקשה ועלות הפקת החומר.


8.2.5.4 לא יימסר מידע למבקש לפני שהציג בפני הממונה אישור על תשלום האגרות וטופס התחייבות.


8.2.6 דמי משלוח 
הממונה יחייב את המבקש בדמי משלוח דואר רשום, או חבילות עפ"י התעריפים הנהוגים ברשות הדואר.


8.2.7 עדכון הסכומים
הסכומים הנקובים בתקנות ובהוראות התכ"ם יעודכנו מעת לעת. 


8.3 הפסקת טיפול בבקשה

8.3.1 המבקש חייב להציג לממונה אסמכתא על תשלום האגרה ועל הפקת החומר, בתוך 60 יום מהוצאת מכתב התראה לתשלום.
8.3.2  לא שילם המבקש את האגרה כאמור בסעיף 8.3.1 לעיל, יסיר הממונה את אחריותו מהטיפול בבקשה.​​


8.4   פטורים

אדם המבקש מידע על עצמו או על זכויותיו, יהיה פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית (במקום החל מהשעה השלישית כפי שהיה קודם). קרי, החיוב באגרת טיפול יתאפשר רק החל מהשעה השמינית לטיפול בבקשתו (תקנה 6(א)).

בתיקון נוספו קטיגוריות פטור, שגם לגביהן (בדומה לפטור של מבקש מידע על עצמו) נקבע פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית (קרי אגרת טיפול תיגבה החל מהשעה השמינית בלבד), כאשר מבקש המידע הוא אחד מאלה –
 
עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם–1980,  או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט–1999 (להלן – חל"צ), הפועלת לקידום מטרה ציבורית. לשם קבלת הפטור על המבקש להציג אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך על פי דין.
 

המטרות הציבוריות שהוכרו לעניין זה, נכון למועד פרסום מכתבי, מצורפות כנספח א'.


במקום בו לממונה יש ספק בנוגע למטרות אותן מקדמת העמותה או החל"צ, רשאי הממונה לבקש תעודת רישום או אישור מטרות עדכני ומאושר על ידי הרשם המוסמך (רשם העמותות או רשם ההקדשות בהתאמה).


ניתן לבקש אישורים גם להוכחת הזיקה בין הפונה לעמותה/חל"צ במקום בו מתעוררות ספקות בעניין הזיקה.

אדם, המבקש את המידע לצורך מחקר אקדמי. במקרה זה יש לבקש אישור המעיד על זיקתו של המבקש למוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

אדם, שאין ביכולתו לשלם את האגרה והוא מקבל אחת מהגמלאות שלהלן. לצורך קבלת הפטור על המבקש להציג אישור מאחד המוסדות הבאים המעניק את הגמלה:
גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 (אישור מבטל"א);
תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972 (אישור מבטל"א);
תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954 (אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר);
תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ"ב–1992 (אישור מבטל"א);
קיצבה חודשית מלאה לפי פרק ט לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, שניתנת לנכה זכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה (אישור מבטל"א).
 

ניתן להסתפק בהצגת כל אישור עדכני המעיד על הזכאות לאחת הגמלאות והכולל שם ומספר תעודת זהות של המבקש מטעם המוסד המעניק אחת מהגמלאות הנ"ל.
 ​

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו