אודות

כלים ומאגרי מידע

 

 יחידות המשרד

RSS_small
 
 
 
/Pages/RSSPages/UnitsRSS.aspx
 

באתר זה מוצג מידע אודות היחידות של משרד הכלכלה והתעשייה.

היחידות המטפלות בתחום התעסוקה עברו למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, התאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016.  למידע אודות יחידות אלה, היכנסו לאתר תעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

select